Придеткевич Станіслав Станіславович

IMG_2444Асистент кафедри географії та методики її викладання.

Народився 13 січня 1985 року с. Дерев’яне, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2007 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет (зараз – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Науково-педагогічний стаж роботи – 5 років. З 2009 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті на посаді асистента кафедри географії та екології.

В 2009 році вступив до аспірантури на кафедру географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів».

Працює над дисертаційною роботою за темою «Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація та раціональне використання».

 

Викладач з дисциплін: загальне землезнавство, основи ландшафтознавства, ландшафтної екології, геоекології, фізичної географії материків та океанів, природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області, біосферології, навчально-польових практик із загального землезнавства та ландшафтної екології.

Основні праці:

 1. Придеткевич С. Орнітофауністичні комплекси антропогенних ландшафтів Поділля / С. Придеткевич, М. Матвєєв, М. Тарасенко. // Географічні засади вирішення регіональних проблем : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, проведеної 18-19 листопода 2010 р. / За заг. ред. Процика І. Г. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – С. 26–28.
 2. Придеткевич С. С. Зооценози екотону, як індикатор меж антропогенних ландшафтів / С. С. Придеткевич. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Спеціальний випуск. –Тернопіль : СМП «Тайп». – № 2 (випуск 32). – 2012. – С. 123–128.
 3. Придеткевич С. С. Методичні підходи в дослідженні орнітоценозів антропогенних ландшафтів. / С. С. Придеткевич. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія – Вінниця, 2010. – Вип. 21. – С. 123–130.
 4. Придеткевич С. С. Основні віхи історії та проблема вивчення орнітоценозів антропогенних ландшафтів Поділля. / С. С. Придеткевич, М. О. Тарасенко, І. Г. Процик. // Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування : матеріали міжнародної конференції, проведеної 10-11 травня 2011 р. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський, 2011. – С. 169–172.
 5. Придеткевич С. С. Особенности зооценотического состава антропогенных ландшафтов Подольских Толтр (Украина) / С. С. Придеткевич. – Всероссийский журнал научных публикаций – М. : ООО «Миррея» – Вип. № 3 (18), 2013. – С. 20–22.
 6. Придеткевич С. С. Підходи до здійснення досліджень орнітоценозів антропогенних ландшафтів. / С. С. Придеткевич. // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль : «Підручники і посібники», 2010. – С. 47–49.
 7. Придеткевич С. С. Природоохоронний статус та рекомендації щодо збереження видового різноманіття зооценозів в антропогенних ландшафтах Поділля / С. С. Придеткевич. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 40. – Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. – С. 60–64.
 8. Придеткевич С. С. Природоохоронний статус та заходи щодо збереження біорізноманіття дуплогніздних видів тварин лісових антропогенних ландшафтів Кам’янецького Придністров’я. / С. С. Придеткевич. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 138–141.
 9. Придеткевич С. С. Роль белігеративних ландшафтів у збереженні видового різноманіття хребетних тварин НПП «Подільські Товтри» / С. С. Придеткевич, М. В. Франчук, М. О. Тарасенко. // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та геології : матеріали Третьої міжнародної наукової конференції. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 102–106.
 10. Придеткевич С. С. Структура та динаміка зооценозів у лісових антропогенних ландшафтах Поділля / С. С. Придеткевич. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 17 (29) – С. 98–105.
 11. Придеткевич С. С. Структура та динаміка зооценозів у міських ландшафтах Поділля / С. С. Придеткевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2013
 12. Придеткевич С. С. Структура та динаміка зооценозів польового типу сільськогосподарських ландшафтів Поділля / С. С. Придеткевич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2013
 13. Придеткевич С. С. Місце зооценозу в компонентній структурі ландшафту / С. С. Придеткевич // Подільські читання: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2013 року). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2013. – С. 38–40.
 14. Придеткевич С. С. Зооценотичне районування антропогенних ландшафтів Поділля / С. С. Придеткевич // Географічна наука і практика: виклики епохи. Метеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 Р.) / [Відповід. редактори: доц. В. І. Біланюк, доц. Є. А. Іванов]. У 3-ох томах. / С. С. Придеткевич // – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том. 2. – С. 84–86.
 15. Придеткевич С. С. Поняттєво-термінологічна система дослідження зооценозів в антропогенних ландшафтах / С. С. Придеткевич // Антропогенне ландшафтознавство : перспективи розвитку. Збірник наукових праць [за ред.. Г. І. Денисика]. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. С. 100–104.
 16. Придеткевич С. С. Зооценоз та проблема визначення супідрядності чинників формування ландшафту / С. С. Придеткевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Природничі науки. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський, 2012. – Випуск 4. – С. 174–179.

Автор і співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.