Чернюк Ганна Володимирівна

кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її викладання

Чернюк Ганна Володимирівна народилася 03 березня 1947 року у селі Ладорож Пінського району Брестської області.

У 1964 році після закінчення Пінського обліково-кредитного технікуму працювала бухгалтером Державного банку у місті Верхнєдвінськ Вітебської області.

У 1965-70-х роках навчалася на географічному факультеті Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «фізична географія» (місто Москва).

З кінця 1970 до кінця 1972 року працювала м.н.с. у експедиції Лабораторії кафедри Геоморфології Московського університету та бухгалтером СФ НИИ «Атолл» (м. Сухумі).

У 1973-1975 роках навчалася у аспірантурі Географічного факультету Московського державного університету при кафедрі загальної фізичної географії і палеогеографії під керівництвом академіка К.К. Маркова і проф. Т.Д. Боярської. Під час навчання у аспірантурі працювала на 0,5 ставки молодшим науковим співробітником Лабораторії сучасних відкладів Московського університету.

У 1976 році на Раді з геоморфології, палеогеографії, картографії і гляціології Географічного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова захистила дисертацію «Основні етапи розвитку рослинності Нижнього Приамуря в плейстоцені і голоцені по палінологічних даних» і одержала диплом кандидата географічних наук.

Дисертаційна робота (рос.): «Основные этапы развития растительности Нижнего Приамурья в плейстоцене и голоцене по палинологических данных» (1976).

З 1976 року до лютого 1986 року працювала у місті Сухумі (Абхазія) інженером в Республіканському управлінні по захисту берегів Чорноморського узбережжя, а з березня 1983 року – доцентом кафедри географії природничого факультету Абхазського державного університету.

З березня 1986 року до вересня 2006 року працювала доцентом кафедри фізичної географії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З вересня 2007 року є доцентом кафедри географії та методики її викладання природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Опублікованих більш 120 робіт (в тому числі 7 наук. монографій, 3 навчальних посібники для ВНЗ, 2 навчально-методичних рекомендації, 50 наукових статей та тез).

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: природні ресурси і кадастр, географія України, шкільна наукова робота з географії, географія України, метеорологія і кліматологія, геологія з основами геоморфології та грунтознавства, конструктивна географія. Є керівником навчально-польової практики з географії.

Основні праці за останніх 5 років:

Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Касіяник І.П., Чернюк Г.В., Любинська І.Б. Геофізичні показники овос для екологічної експертизи ландшафтів Прут-Дністровської рівнини // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2020. Вип. 5. С. 47–58. (Index Copernicus)
 2.  Мендерецький В.В., Чернюк Г.В., Касіяник І.П. Природні ритми формування Смотрицького каньйону за даними палінологічного аналізу відкладів низьких терас і заплави середнього Дністра // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2019. Вип. 4. С. 85–97. (Index Copernicus)
 3. Чернюк Г.В., Лихолат В.К. Розподіл опадів на територiі Хмельницької області [Електронний ресурс] // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2019. Вип. 4. С. 152–159. (Index Copernicus)

Статті у фахових виданнях України:

 1. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Науково-педагогічний рівень та методика ландшафтно-оціночних досліджень малих територій у кваліфікаційних (дипломних) роботах // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 28:  Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 138–142.
 2. Ганна Чернюк, Інна Любинська, Ігор Касіяник, Борис Матвійчук, Ольга Матуз. Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я // Наукові записки тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. СМТ «Тайп», 2022.  (випуск 53). № 2. С.35–42.
 3. Чернюк Г.В.,  Касіяник І.П.,  Матуз О.В.,  Матвійчук Б.В. Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2022. № 1. С. 38–43.
 4. Чернюк Г.В. , Царик Л.П., Логінов В. Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області [Електронний ресурс] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2019. № 1. С. 211–216.
 5. Лихолат В. , Чернюк Г. Субфоссільні спорово-пилкові спектри висотних поясів Карпат і Західного Кавказу [Електронний ресурс] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2019. № 1. С. 46–52.

Навчально-методичні видання:

 1. Бойко Р.Д., Чернюк Г.В. Основи фізичної географії : Навчальний посібник К. : ІСДО, 2020. 240 с.
 2. Чернюк Г.В., Любинська І.Б. Методичні рекомендації до вивчення номенклатури географічних назв з фізичної географії України та Євразії. Для студентів природничих факультетів спеціальності «географія», «науки про землю», «географія і біологія». – Кам’янець-Подільський: «Природничий факультет», 2018. – 34 с.
 3. Чернюк Г.В. Географічні кросворди. /Кросворди для перевірки засвоєння номенклатури географічних назв з курсів Загального землезнавства, Геоморфології, Фізичної географії материків і океанів, Фізичної географії України для студентів І-ІІІ курсів спеціальностей «Географія», «Науки про землю», «Географія з біологією», «Природознавство». – Кам’янець-Подільський: «Географія», 2017. – 22 с.
 4. Чернюк Г.В. Методичні рекомендації до вивчення номенклатури географічних назв і тестові завдання з геоморфології. Для студентів природничих факультетів спеціальностей «географія», «географія і біологія», «науки про землю», «природознавство». – Кам’янець-Подільський: «Географія», 2017. – 50 с.
 5. Чернюк Г.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт і практичних завдань з курсу « Біогеографія та районування України» для студентів спеціальностей «Географія», «Географія і Біологія», «Екологія». (ксерокс): Кам’янець-Подільський: «Географія», 2016. – 34с.

Статті та тези у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Сезонний та просторовий розподіл сприятливих для літнього відпочинку погод в районах Поділля // Подільські читання: «Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта : проблеми, перспективи, рішення, присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 жовтня 2021 р., Хмельницький) / за аг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 123–125.
 2. Матвійчук Б.В., Касіяник І.П., Чернюк Г.В. Геосистемний підхід до єдності фізичної та економічної географії // Topical issues of science and practice: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain : International Science Group – November 02-06, 2020. p.174–180.
 3. Касіяник І.П., Матвійчук Б.В., Федорчук І.В., Чернюк Г.В. Ноосферна оптимізація взаємовідносин людини і природи // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ-ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – 364 с.
 4. Матвійчук Б.В., Чернюк Г.В. Функціональна роль географії в Природоохоронній освіті та екологічному вихованні. // «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Третя Міжнародна науково-практична конференція (22-23 жовтня 2020, м. Херсон, Україна). Херсон : «ОЛДІ – ПЛЮС», 2020. С. 852-858.
 5. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Концепція геосистеми «природа-людина-суспільство» // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 363–371.
 6. Мисько В.З., Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В. Водні ресурси як важливий чинник розвитку туризму на території Національного природного парку «Подільські Товтри»: сучасний стан та перспективи використання // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 236–241.
 7. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Мисько В.З., Матуз О.В., Матвійчук Б.В. Альтернативні оцінки ландшафтів Хмельницького Придністер’я для землеробства і рекреації // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 206–213.
 8. Чернюк Г.В., Мисько В.З., Матвійчук Б.В. Формування екологічного світогляду студентів в процесі вивчення фізичної географії // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся», м. Славута, Хмельницька область, 23-25 травня 2018 р. / відповідальні редактори: М.М. Белінська, Б.Є. Якубенко, Матвєєв М.Д. Друкарня ТОВ «Каліграф» 2018. С. 266–269.
 9. Чернюк Г.В., Мисько В.З. Ландшафтно-оціночні дослідження місцевостей у дипломних роботах // Географія та екологія: наука і освіта. Матеріали УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. с.216–220.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури