Лісовський Андрій Сергійович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

Народився 17 грудня 1987 року в селі Андріївка, Чемеровецького району, Хмельницької області.

У 2011 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

Науково-педагогічний стаж роботи – 8 років. З 2014 року працює  на посаді асистента, а з 2019 р. – старшого викладача  кафедри географії та методики її викладання природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

            В 2011 році вступив до аспірантури на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю  11.00.05 – «біогеографія та географія ґрунтів».

13 листопада 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Чорноземи типові Придністерського Поділля».

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: регіональна економічна і соціальна географія, географія населення, регіональна фізична географія, краєзнавство і туризм, біогеографія, наукові проблеми географії, геологія з основами геоморфології та грунтознавства. Є керівником навчально-польової практики з краєзнавства. Туристричного походу.

Основні праці за останніх 5 років:

Статті у фахових виданнях України:

  1. Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз. Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів Середнього Придністер’я / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія, 2022. Вип 3/4 (84/85). С. 46–51.
  2. Лісовський А.С., Федчук Р.І., Гарбар В.В. Спортивний туризм у системі фізичного виховання учнівської та студентської молоді// Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2022. Випуск 28 : Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 118–121.
  3. Гарбар В.В., Лісовський А.С., Придеткевич С.С. Гумусовий стан рендзин (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27. № 1 (40). С. 51–60.
  4. Лісовський Андрій, Гарбар Владислав, Придеткевич Станіслав. Географічні дослідження топонімів Хмельницької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль, 2022. Том 53 № 2. С. 10–18.
  5. Лісовський А.С., Гарбар В.В. Фізико-хімічні властивості чорноземів типових Придністерського Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : СМП “Тайп”, 2021. № 1 (випуск 50). С. 77–86.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. Матуз О.В., Придеткевич С.С., Лісовський А.С. Теоретико-методологічні засади конструктивно-географічних досліджень лісокористування Хмельницького обласного регіону // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» [укладачі: Мацай Н. Ю., Кирпичова І. В., Березенко К. С.]. К. : «Талком», 2022.  56–60 с.
  2. Придеткевич С.С., Лісовський А.С., Матуз О.В., Горецька М.В. Динаміка хмарності Кам’янецького Придністер’я // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біо-тичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Петра Миколайовича Бучинського (8-9 грудня 2022 р., Кам’янець-Подільський) [Електронний ресурс] / [за заг. ред. Л. Г. Любін-ської]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 52–54.
  3. Лісовський А.С. Екстремальний туризм в межах Хмельницького Придністер’я //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. С. 13–14.
  4. Лісовський А.С. Інноваційні види туризму в межах НПП «Подільські Товтри» // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля. Історія, теорія, практика [електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., КПНУ ім.. Івана Огієнка, 2018. С. 274–281.

Автор і співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури