Гарбар Владислав Васильович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

У 2013 році закінчив навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю «Географія» (ОКР «магістр») та здобув кваліфікацію географа, викладача географії.

У цьому ж 2013 році зарахований аспірантом на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона».

На посаді старшого викладача кафедри географії та методики її викладання працює з 2017 року.

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: біогеографія; геоінформаційні технології в географії; ґрунтознавство і географія ґрунтів; географія України. Керівник навчально-польової практики з краєзнавства і туризму.

Основні праці

Монографії:

  1. Гарбар В. В., Позняк С.П. Рендзини Подільських Товтр. Монографія. Кам’янець-Подільський, Видавництво «Рута», 2017. – 192 с.

Навчально-методичні видання:

  1. Лісовський А.С., Матуз О.В., Придеткевич С.С., Гарбар В.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія населення». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Апостроф», 2023. 40 с.

Статті у виданнях включених у міжнародні наукометричні бази:

  1. Harbar V. V. Genesis and properties of rendzinas in the Podilski Tovtry / V.Harbar, S. Poznyak // Polish Journal of Soil Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland., 2015, Vol. 48., № 2. Р. 229–240. PL ISSN: 0079-2985., DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.229.

Статті у фахових виданнях України:

  1. Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз. Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів Середнього Придністер’я / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія, 2022. Вип 3/4 (84/85). С. 46–51.
  2. Лісовський А.С., Федчук Р.І., Гарбар В.В. Спортивний туризм у системі фізичного виховання учнівської та студентської молоді // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2022. Випуск 28 : Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 118–121.
  3. Гарбар В.В., Лісовський А.С., Придеткевич С.С. Гумусовий стан рендзин (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27. № 1 (40). С. 51–60.
  4. Лісовський Андрій, Гарбар Владислав, Придеткевич Станіслав. Географічні дослідження топонімів Хмельницької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль, 2022. Том 53 № 2. С. 10–18.
  5. Лісовський А.С., Гарбар В.В. Фізико-хімічні властивості чорноземів типових Придністерського Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : СМП “Тайп”, 2021. № 1 (випуск 50). С. 77–86.
  6. Гарбар В.В. Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтотворних порід та рендзин Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки, 2018. Т. 23, Вип. 1.  С. 84–94.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. Касіяник І.П., Чернюк Г.В., Гарбар В.В., Матуз О.В. Регіональні засоби інтерпретації спеціальної геологічної інформації при геотуристичних заходах (на матеріалах пам’ятки природи «Смотрицький каньйон») // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 167–170.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури