Касіяник Ігор Петрович

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та методики її викладання

Народився 3 вересня 1983 року у с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області.

У 2005 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію вчителя географії, біології, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Науково-педагогічний стаж роботи – 16 років. З 2005 року працює на природничо-економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на посаді асистента, старшого викладача, а з 2010 р. – доцента кафедри географії та методики її викладання.

З 2005 по 2009 рр. зарахований аспірантом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Працював над дисертаційною роботою за темою «Еколого-географічний аналіз та оцінка земель на матеріалах Хмельницької області», яку успішно захистив 2010 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над науковими темами «Палеогеографія Поділля силурійського періоду» та «Прикладні аспекти організації геотуризму в Подільському регіоні».

Сфера наукових інтересів – палеогеографія, ГІС і геотуризм.

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: географія та технології просторової організації сільського господарства, краєзнавство і туристична робота в школі, геологічна історія Землі, дистанційні методи дослідження, дистанційні методи дослідження в географії, геологія з основами геохімії. Є керівником навчально-польової практики з картографії та топографії.

Основні праці за останніх 5 років:

Монографії:

 1. Касіяник І.П., Придеткевич С.С. Фізико-географічна характеристика та районування Поділля. Монографія [за ред. Балашова Л.С, Матвєєва М.Д, Любінської Л.Г., Касіяника І.П.] – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 7-26.

Навчально-методичні видання:

 1. Касіяник І.П., Рибак І.П., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна картографія». – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф». – 2023. 38 с.
 2. Касіяник І.П.Мендерецький В.В., Мисько В.З. Методика навчання географії (теоретичний аспект): Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.  234 с.
 3. Касіяник І.П., Мисько В.З. Методика навчання географії (теоретичний аспект). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017.–214 с.

Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Yaroslav Vitvitskyi, Volodymyr Haskevych, Stepan Pozniak, Ihor Kasiianyk Features and assessment of decolorization of chernozems of Ukraine // SOIL SCIENCE ANNUAL 2022, 73 (1) 147483 (AGRICOLA (National Agricultural Library), AGRO, Arianta, Baidu Scholar, CABI (over 50 subsections), Chemical Abstracts Service (CAS) – CAplus, Chemical Abstracts Service (CAS) – SciFinder, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Engineering Village, GeoArchive, GeoRef, Google Scholar, Index Copernicus, Japan Science and Technology Agency (JST), J-Gate, JournalGuide, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), POL-index, Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), ReadCube, SCImago (SJR), SCOPUS, Semantic Scholar, Sherpa/RoMEO, Summon (ProQuest), TDNet, Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb, WanFang Data, Web of Science – Emerging Sources Citation Index, WorldCat (OCLC))
 2. Касіяник І.П., Чернюк Г.В., Любинська І.Б. Геофізичні показники овос для екологічної експертизи ландшафтів Прут-Дністровської рівнини // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2020. Вип. 5. С. 47–58. (Index Copernicus)
 3.  Мендерецький В.В., Чернюк Г.В., Касіяник І.П. Природні ритми формування Смотрицького каньйону за даними палінологічного аналізу відкладів низьких терас і заплави середнього Дністра // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2019. Вип. 4. С. 85–97. (Index Copernicus)
 4. Касіяник Л.В., Касіяник І.П., Любінська Л.Г. Параметри збалансованості системи природокористування в басейні річки Збруч // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2018. Вип. 3. С. 97–107. (Index Copernicus)

Статті у фахових виданнях України:

 1. Ганна Чернюк, Інна Любинська, Ігор Касіяник, Борис Матвійчук, Ольга Матуз. Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я // Наукові записки тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. СМТ «Тайп», 2022.  (випуск 53). № 2. С.35–42.
 2. Чернюк Г.В.Касіяник І.П.,  Матуз О.В.,  Матвійчук Б.В. Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія, 2022. № 1. С. 38–43.
 3. Ігор Касіяник, Ігор Рибак, Ольга Матуз, Любов Касіяник, Ярослав Вітвіцький. Регіональні палеотури, як інтеративна форма пізнання ландшафту в стуктурі геотуристичного маршруту «TERRA PODOLICA» // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія.  Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. № 2. (Випуск 51). С. 108–121.
 4. Любинська Л.Г., Любинський О.І., Касіяник І.П. Особливості сільськогосподарського землекористування в басейні річки Серет (на матеріалах Тернопільської області). // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія № 2 – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – 314 с. (ст. 302-308).
 5. Людмила Любінська, Олександр Любинський, Ігор Касіяник Особливості сільськогосподарського землекористування в басейні річки Серет (на матеріалах Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2018. № 2. С. 192–198.

Статті та тези у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Сезонний та просторовий розподіл сприятливих для літнього відпочинку погод в районах Поділля // Подільські читання: «Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта : проблеми, перспективи, рішення, присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету» : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 жовтня 2021 р., Хмельницький) / за аг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 123–125.
 2. Матвійчук Б.В., Касіяник І.П., Чернюк Г.В. Геосистемний підхід до єдності фізичної та економічної географії // Topical issues of science and practice: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain : International Science Group – November 02-06, 2020. p.174–180.
 3. Касіяник І.П., Матвійчук Б.В., Федорчук І.В., Чернюк Г.В. Ноосферна оптимізація взаємовідносин людини і природи // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ-ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – 364 с.
 4. Чернюк Г.В., Касіяник І.П., Любинська І.Б., Матвійчук Б.В. Концепція геосистеми «природа-людина-суспільство» // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9-11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 363–371.

Автор і співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури