Історія кафедри

Передісторія

З моменту заснування Кам’янець-Подільського університету розвивалися географічні традиції наукового дослідження та освіти. Значний внесок на початковому етапі здійснили видатні географи: В.О. Геренович, що започаткував власне географічний напрямок спеціалізованої вищої освіти і усіляко популяризував польові географічні дослідження, а також його учень та послідовник К.І. Геренчук, який був випускником Кам’янець-Подільського університету, а в подальшому вченим-географом світового рівня, фундатором регіонального ландшафтознавства та вітчизняної нозології, професором Чернівецького та Львівського університетів. Бурхливий розвиток географії у перше десятиліття існування університету змінилося періодом повної відсутності спеціалізованої географічної освіти в університеті із середини 30-х рр. ХХ ст. і до початку ХХІ ст.

 

І етап (2002-2006 рр.)

Якісно новий етап розвитку географії на базі Кам’янець-Полільського університету імені І. Огієнка розпочався в 2002 році, коли було ліцензовано спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Географія». Освітня підготовка студентів спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Географія» базувалася на засвоєнні основ провідних напрямків географічної науки та методики її викладання. Спеціалізація полягала у поглибленому вивченні шкільного краєзнавства та туристичної роботи. Для кращого засвоєння професійних знань умінь та навичок на старших курсах в навчальний план введено дві спеціалізовані польові практики: «Техніки організації експедиційної туристичної роботи і основ краєзнавчого дослідження», а також багатоденний туристичний похід. Поряд з офіційною навчальною підготовкою навички спеціалізації покращуються завдяки функціонуванню краєзнавчо-туристичного гуртка «ТУМАЛТ».

В цей час географи працювали в тісному «симбіозі» в межах єдиної кафедри «Біології, географії та екології».

Спершу вона була другою спеціальністю поряд з біологією, а через рік був здійснений набір на дану спеціальність як основну. Провідну роль у відновленні географічної спеціальності відіграв активний творчий природничий осередок в університеті під керівництвом вчених та педагогів: М.Д. Матвєєва та Л.Г. Любінської. Вони активно лобіювали формування окремого факультету і розвивали його структуру спочатку в межах педагогічного, а потім природничо-економічного факультетів. Ядром географічного напрямку майбутнього факультету стали такі фахівці: О.Л. Лясота, І.П. Рибак, В.З. Мисько.

 

ІІ етап (2006-2008 рр.)

30 серпня 2006 р. природничо-економічний факультет був реорганізований на природничий та економічний факультети.

Після чого у 2006 році створено кафедру географії та методики її викладання і екології (завідувач, старший викладач І.В. Федорчук).

Читання фахових дисциплін на кафедрі забезпечували 17 викладачів: 1 професор, кандидат наук (сумісник з іншого ВНЗ); 5 доцентів, кандидатів наук (з них 3 – сумісника з інших ВНЗ); 1 старший викладач, кандидат наук; 4 старших викладачів, магістрів (з них 3 – на засадах внутрішнього сумісництва); 7 асистентів.

Упродовж 2006 р. педагогічно-наукову основу спеціальності «Географія» посилюють досвідчені фахівці професор І.Г. Процик, доцент Г.В. Чернюк та молоді перспективні фахівці І,П. Касіяник, Б.В. Матвійчук та І.Б. Любинська.

Крім штатних працівників важливу роль відігравали зовнішні сумісники. З моменту заснування спеціальності підготовку в галузі ґрунтознавства та географії ґрунтів забезпечували кандидат с-г наук, доцент кафедри агрохімії ПДАТУ В.С. Вахняк та кандидат с-г. наук, директор центру дослідження ґрунтів «Облдержродючість» в Хмельницькій області» В.Б. Гаврилюк. Соціально- та демогеографічний напрямок освіти забезпечували кандидат географічних наук Т.Г. Гільберг та старший науковий співробітник Ж.А. Карбовська, конструктивно-географічний – доктор географічних наук, професор кафедри геоекології та методики викладання географічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка Л.П. Царик.

У цей час активізується експедиційна діяльність яка реалізується в трьох напрямках: водно-туристичному, спелеологічному та пішохідному. Зокрема упродовж 2007-2008 н.р. працівниками кафедри та студентами відповідної спеціальності було організовано 8 спортивних туристично-краєзнавчих походів І-ої категорії складності, проведено 14 експедицій.

 

ІІІ етап (2008-2012 рр.)

У зв’язку з проходженням у 2008 році акредитації спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія». Спеціалізація «Біологія». Краєзнавчо-туристична робота» та 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» кафедру географії та методики її викладання і екології у січні 2008 р. було поділено на 2 окремі кафедри:

  • географії та методики її викладання (завідувач професор І.Г. Процик)
  • загальної екології (завідувач старший викладач І.В. Федорчук).

Випусковою кафедрою спеціальності 6.040104 «Географія», 6.010100, 7.010103, 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» є кафедра географії та методики її викладання. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Процик Іван Гнатович, який у 1978 р. захистив кандидатську дисертацію «Проблеми організації шкільної дослідницької роботи серед учнів 6-7 класів».

Навчальний процес на випусковій кафедрі забезпечували 12 науково-педагогічних працівників з них 9 осіб працює на постійній основі, 3 – сумісників.

 

№ з/п П.І.П. Науковий ступінь, посада
Штатні працівники
1. Процик Іван Гнатович Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор
2. Лясота Олена Людвігівна Кандидат географічних наук, доцент
3. Рибак Ігор Петрович Кандидат географічних наук, доцент
4. Мисько Володимир Зіновійович Старший викладач
5. Любинська Інна Борисівна Асистент
6. Матвійчук Борис Валерійович Асистент
Штатні сумісники
7. Чернюк Ганна Володимирівна Кандидат географічних наук, доцент
8. Федорчук Іван Вікторович Кандидат біологічних наук, старший викладач
9. Касіяник Ігор Петрович Асистент
Сумісники
10. Вахняк Василь Степанович Кандидат сільського господарських наук, доцент
11. Гаврилюк Валерій Борисович Кандидат сільського господарських наук, доцент
12. Карбовська Жанна Анатоліївна Асистент

 

Цей поділ дозволив кафедрі географії та методики її викладання удосконалити науково-дослідну роботу та покращити якість підготовки фахівців. На той час в основному штаті кафедри крім згаданих вище викладачів продуктивно працюють випускники спеціальності: С.С. Придеткевич, О.В. Мисюкевич та В.М. Самар.

 

IV етап (2012-2015)

У 2012 році названі кафедри знову об’єднано у кафедру географії та екології (завідувач, професор І.Г. Процик). З вересня 2012 року кафедру очолює професор О.І. Любинський.

У 2014 році штат кафедри поповнює випускник спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» асистент А.С. Лісовський, який у 2015 році здобув науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю «Біогеографія та географія ґрунтів».

За цей період кафедрою здійснювалася підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» за галуззю знань 0401 Природничі науки, напрямами підготовки 6.040104 Географія*, 7.04010401 Географія*, 7.04010201 Біологія*, 8.04010401 Географія*.

У цей час активізується видавнича діяльність кафедри: монографій, навчальних посібників, навчальних і методичних підручників. Викладачі кафедри і студенти також є організаторами й учасниками міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, презентацій, дискусій, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії та Всеукраїнської студентської олімпіади з географії тощо.

 

V етап (з 2015 р. до теперішнього часу)

Із 2015 року за результатами чергової реорганізації кафедра географії та методики її викладання знову виокремлюється як автономний підрозділ. Її очолює видатний український географ професор М.М. Назарук, у період із 2015 р. по 2017 р. суттєво зміцнюючи авторитет та престиж спеціальності.

У 2016 р. склад кафедри поповнюється ще одним випускником спеціальності – В.В. Гарбаром, який отримав науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю «Біогеографія та географія ґрунтів».

Період 2016-2017 рр. став етапом реструктуризації освітньої діяльності зокрема були ліцензовані спеціальності галузі знань 10 Природничі науки: 103 Науки про Землю та 106 Географія. За першою набори здійснені в 2016 та 2017 рр. За другою фактичні набори здійснюються з 2018 р.

З 2017 р. до теперішнього часу завідувачем кафедри є І.П. Касіяник. У 2018 р. на посаду професора кафедри географії та методики її викладання було прийнято В.В. Мендерецького, (доктор педагогічних наук, професор), який входить до складу експертних рад МОН України з акредитації спеціальностей ЗВО, є членом Експертної ради МОН України з розробки державного стандарту з безпекових дисциплін. Його досвід педагогічної діяльності став новим поштовхом до реалізації інноваційних освітніх технологій та формування конкурентоздатних компетенцій на ринку праці у випускників спеціальностей, які забезпечує кафедра.

У 2018 році кафедрою географії та методики її викладання було акредитовано справу підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Географія» зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, рівня вищої освіти «магістр».

Із 2018 р. до тепер склад кафедри частково скоротився, і зараз функціонує в такому складі:

 

№ з/п П.І.П. Науковий ступінь, посада
Штатні працівники
1. Касіяник Ігор Петрович Завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент
2. Мендерецький Вадим Владиславович Доктор педагогічних наук, професор
3. Чернюк Ганна Володимирівна Кандидат географічних наук, доцент
4. Придеткевич Станіслав Станіславович Кандидат географічних наук, старший викладач
5. Гарбар Владислав Васильович Кандидат географічних наук, старший викладач
6. Лісовський Андрій Сергійович Кандидат географічних наук, старший викладач
7. Матуз Ольга Володимирівна Асистент
8. Матвійчук Борис Валерійович Асистент

Із 2016 р. до теперішнього часу професорсько-викладацький склад забезпечує підготовку студентів за спеціальностями:

Освітній ступінь «бакалавр»:

  • 014 Середня освіта (Географія) додаткова спеціальність Середня освіта (Біологія) / 01 Освіта/Педагогіка;
  • 014.07 Середня освіта (Географія) / 01 Освіта;
  • 103 Науки про Землю / 10 Природничі науки;
  • 106 Географія / 10 Природничі науки.

Освітній ступінь «магістр»:

  • 014 Середня освіта (Географія) / 01 Освіта / Педагогіка.

Кафедрою забезпечується навчальний процес з понад 50 дисциплін, здійснюється керівництво курсовими і дипломними роботами, навчальними і виробничими практиками.

Окремі працівники кафедри виступають опонентами на захистах кандидатських дисертацій, рецензентами наукових, навчальних, методичних видань.

Особлива увага кафедри зосереджена на залученні студентів до наукової роботи та інноваційної практичної діяльності за фахом. Функціонують проблемні групи та наукові гуртки. Результати роботи висвітлюються на ініційованих кафедрою тематичних семінарах та круглих столах, а також на міжнародній науково-практичній конференції «Подільські читання». Студенти спеціальності приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та освітніх заходах, де демонструють високі результати та займають призові місця.

Поряд з науковою та навчальною роботою невід’ємною складовою освіти, що забезпечує кафедра є створення умов для креативної самореалізації. Це проявляється в стимулюванні творчих здібностей студентів шляхом проведення вечорів творчості та спеціальних виховних заходів (тижня факультету, еко-моди, міс факультету, днів відкритих дверей, ярмарок професій тощо), а також сприянні розвитку студентського самоврядування.

Перспективи розвитку кафедри географії та методики її викладання спрямованні на удосконалення методичної бази підготовки студентів, підвищення фахового рівня викладачів, встановлення зв’язків з іншими вітчизняними та зарубіжними центрами.

Колектив кафедри формує у студентів цілісний науковий (просторовий) світогляд і орієнтує на можливості адаптації у майбутній професійній діяльності, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці.