Мендерецький Вадим Владиславович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри географії та методики її викладання

Народився 24 січня 1962 в с. Довжок, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області. З 1969 до 1979 року навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 15. В 1979-1984 року здобував освіту в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті. Після закінчення якого з 1984 р. по 1989 рік як дипломований фахівець працював учителем спочатку в Китайгородській, а пізніше  Кадиївській середніх школах Кам’янець-Подільського району.

У 1986 році вступив до аспірантури Науково-дослідного інституту педагогіки України (м. Київ). Захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 23 червня 1992 року.

З 1 травня 1990 року працює у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, а пізніше університеті. Атестат доцента одержав у 1997 році. З 1 грудня 2003 р. до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. У 2007 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді цього ж університету. У 2011 році рішенням ДАК України – присвоєно вчене звання професора. З вересня 2018 працює на посаді професора кафедри географії та методики її викладання.

З 1993 року Вадим Владиславович упродовж багатьох років є виконавцем держбюджетної тематики з проблем управління компетентнісним та світоглядним становленням майбутнього педагога. Наразі бере участь у виконанні проекту «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя» (2017-2019 роки). Ця діяльність та участь у більш як 150 наукових конференціях, симпозіумах, семінарах різних рівнів і Європейсько-Азіатських першостях з наукової аналітики в галузі дидактики дали змогу розвинути наукові зв’язки і співпрацю з багатьма освітніми закладами України та закордону. Напрацювання, які мали широку апробацію, були покладені в основу проведення на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка міжнародних наукових конференцій.

За роки науково-педагогічної діяльності Мендерецький В.В. опублікував понад  300 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 2 підручники для вищої школи та понад 50 навчальних посібників, які рекомендовані МОН України, понад 100 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України та закордоном, має публікації у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах. За останні 5 років опублікував понад 100 робіт.

В.В.Мендерецький є членом редколегії «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегії фахового всеукраїнського журналу «Педагогіка безпеки».

Професор В.В.Мендерецький входить до складу експертних рад МОН України з акредитації спеціальностей ЗВО, є членом Експертної ради МОН України з розробки державного стандарту з безпекових дисциплін.

Професор Мендерецький В.В. керує написанням дипломних, магістерських робіт та кандидатських дисертацій, виступає в якості опонента при захисті докторських та кандидатських дисертацій

За успіхи в трудовій діяльності нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України (1990 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), грамотою Хмельницької обласної ради (2008 р.), почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради (2010 р.), у період з 2010 року по 2012 неодноразово був переможцем обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінаціях «Підручники і монографії» та «Фундаментальні НДР».

Загальний стаж роботи складає 38,5 років, з яких педагогічний – 4,5 роки, науково-педагогічний – 34 роки.

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: географічні основи ландшафтного проєктування, організація позакласної наукової роботи з географії, основи ландшафтного проєктування, організація позакласної наукової роботи з географії, методика навчання географії в закладах освіти, сучасні дидактичні концепції природничої освіти, наукові проблеми географії. Методика навчання географії.

Список основних праць:

Монографії

 1. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П., Атаманчук В. П. Бінарність цілеорієнтацій у забезпеченні природничо-наукових компетентностей майбутнього педагога. Бінарність цілеорієнтацій у забезпеченні природничо-наукових компетентностей майбутнього педагога. Освіта та суспільство. Прешів: Прешовський університет, 2020. С. 135-150.
 2. Міжпредметні зв’язки в навчальному експерименті як засіб формування предметної компетентності старшокласників з фізики : монографія / Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. націон. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. 160 с.
 3. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: монографія / Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. від., 2006. 256 с.

Підручники

 1. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. 292 с.
 2. Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В., Ніколаєв О.М. Методика і  техніка  навчального фізичного експерименту в старшій школі. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. 420 с.

Навчальні посібники

 1. Касіяник І.П., Мендерецький В.В., Мисько В.З. Методика навчання географії (теоретичний аспект): Навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.  234 с.
 2. Охорона праці  в  галузі : навчальний посібник  / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.П.Панчук, P.М.Білик. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. 270 с.
 3. Основи охорони праці (практичний курс) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. К. : Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
 4. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. 204 с.
 5. Методичне забезпечення навчального експерименту в 10-11 класах : навчальний посібник / П.С.Атаманчук, В.В.Мендерецький, О.М.Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 364 с.
 6. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистіно орієнтованій системі підготовки вчителя : навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. 140 с.
 7. Методичні основи організації і проведення навчального експерименту : навчальний посібник / П.С.Атаманчук, О.І.Ляшенко, В.В.Мендерецький, А.М.Кух. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006. 216 с.
 8. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / В.В. Мендерецький. П.Д. Плахтій, Болібрух Б.B. Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. 304 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Мендерецький В.В., Недільська У.І. Побудова  методичної  системи  підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Вип. 28 : Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 50-54.
 2. Мендерецький В.В., Недільська У.І., Придеткевич С.С., Матвійчук Б.В.  Реалізація можливостей сучасних дидактичних концепцій при формування природничо-наукової компетентності здобувачів знань в умовах STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27. С. 103–107.
 3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Dialectics of objective control over predicted outcomes of teaching the individual. // Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського наці­онального університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2020. Вип. 26 : Концепція управління про-цесами форму­вання природничо-наукової компетентності майбутнього педагога фізико-технологічного профілю в STEM-орієнтованому навчальному середовищі. С. 48-54.
 4. Мендерецький В.В. Опанування основами географічних знань під час вивчення природознавства у 5 класі сучасної школи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. КПНУ ім. Івана Огієнка, 2020. Вип. 26. С. 67-72.
 5. Мендерецький В.В. Комп’ютерні технології під час вивчення природничих дисциплін у профільній школі. Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2019. Вип. 25.
 6. Atamanchuk P.S., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P., Panchuk N.P. Learning result as a result effective its forecasting. “Dynamics of the deve-lopment of world science” Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. P. 303-314.
 7. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Development of experimental competence students in higher education staff.  Colloquium-journal», Warszawa, Poland. 2019, №3 (27). P. 38-42.
 8. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Quality management professional education based on creating target programs.  Spirit time : Berlin, Germany. VOL 2, №13. 2019. P. 13-16.
 9. Atamanchuk P.S., Bilyk R. ., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Cause result unity forecast and result of learning. Fundamentalis scientiam, Madrid, Spain. VOL 1, №26. 2019. P. 41-49.

Статті та тези у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Atamanchuk P.S., Menderetskyj V.V., Panchuk О. . Purposeful formation of natural science competencies of the future teacher. The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science”. – Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 8.04-10.04 2020. P. 121-132.
 2. Белінська М.М., Мендерецький В.В. Тенденції розвитку туристичної галузі на території Хмельницької області. Географія та туризм : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (26 лютого 2021 р., м. Харків) / за заг. ред. Лоцмана П. І. Харків: ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, 2021. С. 246-252.
 3. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Модельний підхід в контексті підвищення якості освіти. Моделювання в освітньому просторі: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю від дня народження професора Калапуші Л.Р., м. Луцьк 5-7 червня 2020 р. Волинський національний університет імені Лесі Українки.
 4. Атаманчук П. С.,  Мендерецький В. В., Панчук О. П. Значення безпекових дисциплін при підготовці майбутнього фахівця. Безпекова компонента сучасного життєвого середовища: Збірник матеріалів науково-практичної Інтернет конференції, м. Київ, 30 квітня 2020 р. К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2020. С. 6-9.
 5. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Управління процесами формування компетентнісного та світоглядного становлення майбутнього фахівця. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в Київському національному педагогічному університеті ім. Драгоманова «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки». Київ, 2020.  С. 169-173.
 6. Мендерецький В. В. Формування  природничо-наукових компетентностей під час вивчення природознавства у 5 класі. Реферативні матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Концепція управління процесами формування природничо-наукової компетентності майбутнього педагога в STEM-орієнтованому навчальному середовищі». КПНУ ім. Івана Огієнка, 7-8 жовтня 2020 року, Кам’янець-Подільський, Україна.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури