План роботи кафедри

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

географії та методики її викладання

на 2021/2022 навчальний рік

ІІ семестр

 1. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1.     Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 9 чоловік, з них:

Зав. кафедри Кількість штатних одиниць Погодинний фонд Примітка
Професор Доцент Ст. викладач Професорів Доцентів Ст. викладачів Асистентів Викладачів Разом
1 1 2 4 2 9 2

 

1. Доцент Кандидат геогр. наук Завідувач кафедри Касіяник І.П.

 

2. Професор Доктор педагог. наук Мендерецький В.В.
3. Доцент Канд.геогр. наук Чернюк Г.В.
4. Старший викл. Канд.геогр. наук Придеткевич С.С.
5. Старший викл. Канд.геогр. наук Гарбар В.В
6. Старший викл. Канд.геогр. наук Лісовський А.С.
7. Старший викл. Любинська І.Б.
8. Асистент Матвійчук Б.В.
9. Асистент Матуз О.В.

 

1.2.     Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці.

На момент складання плану роботи кафедри:

штат НДС і НДЛ  ______­­­__ чоловік;

очних аспірантів _________ чоловік;

заочних аспірантів ________чоловік;

претендентів _____________ чоловік;

Разом по кафедрі _________ чоловік.

 

1.3.     Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 2706 години, з них за видами:

Семестр Читання лекцій Проведення практичних/семінарських Проведення лабораторних занять Проведення консультацій з навчальних дисциплін упродовж семестру Проведення екзаменаційних консультацій Керівництво  курсовими роботами (проектами) Проведення семестрових екзаменів Керівництво практикою Керівництво дипломними роботами (проектами), консультування студентів щодо їх написання Проведення захисту дипломних робіт (проектів)

 

 

 

 

 

ДЕК

Проведення атестації здобувачів вищої освіти у формі екзаменів Наукове керівництво аспірантами, здобувачами ступеня доктора філософії поза аспірантурою Наукове консультування доктора Разом
Усього за семестр 776 718 210 142 33 10 41 721 24 0 31 0 0 2706

 

1.4. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 44,1  кв. м, з них: навчальних лабораторій 2 кімнат площею 44,1 кв. м, лабораторій НДС ___________ кімнат площею _______________ кв. м.

 

 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Обговорення стану виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365), результатів моніторингу, питань щодо оновлення та акредитації освітніх програм, підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на засіданнях кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

2. Контроль за якістю навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі. Перевірка навчально-методичного забезпечення відповідних освітніх компонентів, викладання яких забезпечують науково-педагогічні працівники, які подали заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри
3. Оновлення відомостей про кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Розміщення необхідної інформації на сайті К-ПНУ та в ЄДЕБО. Контроль за дотриманням вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) Упродовж  семестру Завідувач кафедри, гаранти освітніх програм
4. Моніторинг та перегляд освітніх програм університету відповідно до Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), затвердженого вченою радою університету 29 жовтня 2020 р, протокол № 10, за участю внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів та віддзеркалення цієї роботи на вебсторінці кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітніх програм
5. Оновлення та розміщення навчальних, навчально-методичних матеріалів на платформі MOODLE. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
6. Підвищення ефективності використання інноваційних форм і методів навчання в освітньому процесі. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
7. Планування видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчальної та навчально-методичної літератури у 2022 р. Січень 2022 р. Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

8. Вивчати передовий досвід вчителів географів, проводити

профорієнтаційну роботу

Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
9. Систематично здійснювати контроль за відвідуванням здобувачами вищої освіти навчальних занять, організовувати відробки пропущених занять та незадовільних оцінок Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
10. Скласти графік роботи  лаборантів Січень 2022 р. Лаборант кафедри
11. Скласти графік контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти, проведення консультацій Січень 2022 р. Науково-педагогічні працівники кафедри
12. Проводити науково-методичні семінари Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
13. Організовувати і проводити підготовку учнівської молоді МАН, олімпіад різних рівнів Згідно графіка Науково-педагогічні працівники кафедри

 

 1. НАУКОВА РОБОТА
№з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Координація підготовки та проведення наукових заходів на кафедрі Упродовж семестру Завідувач кафедри,

відповідальний за організацію НДР: Лісовський А.С.

2. Активізація роботи з опублікування наукових статей науково-педагогічних працівників кафедри у виданнях міжнародних науко-метричних баз, зокрема, Scopus, Web of Science  

Упродовж семестру

Завідувач кафедри

 

3. Сприяння організації видання збірників наукових праць викладачів, докторантів та аспірантів факультету Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., Лісовський А.С.
4. Організація роботи з надання платних послуг, які може надавати кафедра, із дотриманням відповідності Постанові Кабінету Міністрів №769 від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (пункт 2 – послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності)  

 

 

Постійно

Завідувач кафедри,

відповідальний за організацію НДР: Лісовський А.С.

5. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (розділ «Наукова робота») Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

6. Забезпечувати  участь здобувачів вищої освіти у міжнародних, всеукраїнських, загально- університетських конференціях та конкурсах Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
7. Організація, проведення та контроль за роботою студентських наукових гуртків і проблемних груп,  залучення до їх діяльності здобувачів вищої освіти молодших курсів  

Упродовж семестру

Лісовський А.С.,

керівники

наукових гуртків і проблемних груп

8. Налагодження співпраці кафедри з науково-дослідними установами, іншими ЗВО щодо організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., Лісовський А.С., завідувач кафедри
9. Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та  інших закладів вищої освіти, які підвищують кваліфікацію на базі університету.  

Упродовж семестру

Завідувач кафедри

 

10. Прийом на стажування на базі кафедри науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти України. Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

11. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

12. Організація проведення онлайн-презентацій міжнародних програм академічної мобільності, проєктів, фондів, організацій для здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Упродовж семестру Тютюнник О.С., завідувач кафедри.
13. Робота над створенням англомовної версії веб-сторінки кафедри та її інформаційної рекламної продукції кафедрах англійською мовою Упродовж семестру Тютюнник О.С., завідувач кафедри.
14. Розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

 

 

Упродовж семестру

Тютюнник О.С., науково-педагогічні працівники кафедри
15.  

Теми науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників кафедри географії та методики її викладання на 2022 р.

Регіональні механізми розвитку геотуризму в межах Подільського Придністер’я Упродовж семестру Касіяник І.П.
Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Упродовж семестру Мендерецький В.В.
Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Упродовж семестру Чернюк Г.В.
Антропогенне ландшафтознавсто: теорія і практика Упродовж семестру Придеткевич С.С.
Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Упродовж семестру Матвійчук Б.В.
Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Упродовж семестру Любинська І. Б.
Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Упродовж семестру Гарбар В.В.
Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля Упродовж семестру Лісовський А.С.
Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Упродовж семестру Матуз О.В.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Інформування науково-педагогічних працівників кафедри про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі вищої освіти. Упродовж семестру Завідувач кафедри
2. Організація та проведення засідань кафедри географії та методики її викладання Відповідно до планів роботи кафедри Завідувач кафедри
3. Організація роботи зі складання графіків проведення консультацій, контролю за самостійною та індивідуальною роботою здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти, проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками університету на IІ семестр 2021-2022 н. р.  

Січень 2022 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
4. Затвердження екзаменаційної документації, необхідної для належного проведення літньої екзаменаційної сесії. Травень 2022 р. Завідувач кафедри
5. Моніторинг стану дотримання на кафедрі Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365). Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітньо-професійних програм
6. Контроль за дотриманням графіків освітнього процесу на кафедрі, виконанням навчальних і робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Завідувач кафедри
7. Виконання обов’язків кураторів академічних груп Упродовж семестру Куратори академічних груп
8. Організація освітнього процесу в умовах карантину за допомогою технологій дистанційного навчання, реалізація моделі змішаного навчання в університеті. За умови запровадження посилених протиепідемічних заходів Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

9. Моніторинг стану впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті та підготовка матеріалів для її оцінювання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітньо-професійних програм
10. Розміщення актуальної інформації про організацію освітнього процесу на вебсайті кафедри Упродовж семестру Придеткевич С.С.
11. Організація та проведення заходів з питань академічної доброчесності на факультеті. Упродовж семестру Гарбар В.В.
12. Організація роботи зі збирання, аналізу та врахування інформації (зокрема під час перегляду освітніх програм) щодо кар’єрного шляху випускників, які навчалися за відповідною освітньою програмою. Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти ОПП,

куратори академічних груп

13. Аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р., атестації здобувачів вищої освіти, їх обговорення на засіданні кафедри Січень 2022 р. Завідувач кафедри,

голови ЕК

14. Індивідуальна робота зі здобувачами вищої освіти, які мають низький рівень знань і вмінь з навчальної дисципліни. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
15. Аналіз поточної успішності здобувачів вищої освіти факультету на засіданнях кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри
16. Розроблення/оновлення тестових систем комп’ютерної перевірки знань здобувачів вищої освіти з дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
17. Аналіз успішності здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти та обговорення їх результатів на засіданнях кафедри Січень –

лютий

2022 р.

Завідувач кафедри
18. Організація та проведення всіх видів практики відповідно до їх графіків проведення на 2021-2022 н. р. Відповідно до графіків практик Завідувач кафедри,

Любинська І.Б.,

керівники практики

19. Удосконалення та розроблення компетентнісно зорієнтованого навчально-методичного забезпечення практик здобувачів вищої освіти кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри,

Любинська І.Б.,

гаранти ОПП

20. Зміцнення зв’язків зі стейкхолдерами, керівниками підприємств, організацій, установ відповідного профілю шляхом залучення їх до розроблення програм практик та укладання договорів про співпрацю з метою проведення практики, виконання кваліфікаційних робіт (проєктів), а також для сприяння працевлаштуванню випускників. Упродовж семестру Любинська І.Б.,

гаранти освітньо-професійних програм

21. Організація атестації здобувачів вищої освіти на кафедрі. Забезпечення виконання вимог Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами). Відповідно до графіків та розкладів роботи екзаменаційних комісій Завідувач кафедри,

голови екзаменаційних комісій

22. Участь у профорієнтаційних заходах (зокрема днях відкритих дверей, ярмарках професій, «Школі молодого географа») Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри, лаборанти кафедри
23. Керівництво науково-педагогічними працівниками кафедр університету науково-дослідницькими роботами учнів – членів Національного центру „Мала академія наук України“. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

24. Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників закладів загальної середньої освіти та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, роз’яснення Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2022 році. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

25. Залучення здобувачів вищої освіти до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, під час виробничої практики. Упродовж семестру Любинська І.Б.,

керівники практики,

куратори академічних груп

26. Розміщення актуальної інформації про університет у соціальних мережах. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

27.

 

Контроль та аналіз виконання науково-педагогічними та іншими працівниками факультету умов трудових договорів (контрактів), дотримання ними трудової та виконавської дисципліни. Упродовж семестру Завідувач кафедри
28. Наповнення та оновлення баз даних модуля „Навантаження кафедри“ в АС „Деканат“. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

лаборант кафедри

29. Поповнення інституційного репозитарію працями наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти кафедри. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

30. Ознайомлення випускників 2022 року, які здобули освіту за освітніми програмами спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, з Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти. Січень-лютий  2022 р. Завідувач кафедри, куратори академічних груп
31. Проведення організаційних заходів (семінарів-тренінгів, презентацій підприємств та організацій роботодавців) з питань працевлаштування для здобувачів вищої освіти факультету. Упродовж семестру Завідувач кафедри
32. Забезпечення зворотного зв’язку з працевлаштованими випускниками, зокрема шляхом опитування випускників та роботодавців щодо якості наданих університетом освітніх послуг. Постійно Завідувач кафедри, куратори академічних груп
33.

 

Інформування здобувачів вищої освіти факультету про вакантні робочі місця в організаціях, установах, на підприємствах. Постійно Завідувач кафедри, куратори академічних груп

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Організація виконання нормативно-розпорядчих документів з питань роботи зі студентською молоддю (виховна робота, гуманітарна освіта, дозвілля тощо). Упродовж семестру Куратори академічних груп
2. Планування роботи зі студентською молоддю (виховна робота, гуманітарна освіта, дозвілля, тощо) кафедри на IІ семестр 2021-2022 навчального року. Січень 2022 р. Куратори академічних груп
3. Організація та проведення заходів з нагоди 2021-2022 навчального року. За окремим графіком Колодій В.А., куратори академічних груп
4. Організація тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини України. Упродовж семестру Куратори академічних груп
5. Організація проведення круглих столів, тренінгів, бесід, майстер-класів для студентської молоді спільно з Кам’янець-Подільським відділенням поліції ГУНП в Хмельницькій області, координаторами Всеукраїнської ініціативи „Активна громада“. Упродовж семестру Куратори академічних груп
6. Участь студентів-волонтерів в університетських, міських, обласних і всеукраїнських благодійних акціях, соціальних проєктах тощо. Упродовж семестру Куратори академічних груп
7. Організація та проведення екологічних акцій. Упродовж семестру Куратори академічних груп
8. Проведення роз’яснювальної роботи зі здобувачами вищої освіти, які мають низький рівень мотивації до навчання, пропуски навчальних занять. Упродовж семестру Куратори академічних груп
9. Проведення круглих столів, тренінгів, бесід, майстер-класів для студентської молоді спільно з Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості. Упродовж семестру Куратори академічних груп
10. Організація зустрічей з випускниками університету. Упродовж семестру Куратори академічних груп
11. Участь здобувачів вищої освіти у загальноуніверситетських спортивних заходах. Згідно з планом спортивно-оздоровчої роботи Куратори академічних груп
12. Забезпечення належного рівня підтримки здобувачів вищої освіти, зокрема у контексті питань, що стосуються:

–         організації навчання і викладання;

–         адміністративних питань (надання довідок тощо);

–         інформування з освітніх і позаосвітніх питань;

–         вирішення конфліктних ситуацій тощо.

Упродовж семестру Куратори академічних груп
13. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу здобувачів вищої освіти І курсів в умовах їх адаптації до навчання . Упродовж семестру Куратори І курсу
14. Організація роботи (тренінги, бесіди, заняття) з формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу, уміння розв’язувати (уникати) конфліктні ситуації, долати шкідливі звички, протидіяти насильству тощо. Упродовж семестру Куратори академічних груп
15. Моніторинг умов проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитках К-ПНУ. Упродовж семестру Куратори академічних груп
16. Організація проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів вищої освіти університету. Упродовж семестру Куратори академічних груп
17. Організувати здобувачів вищої освіти для проведення свята «Тиждень факультету» Квітень-травень 2021 Науково-педагогічні працівники кафедри
18. Проведення інструктажу для учасників освітнього процесу, інших працівників університету щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. Упродовж семестру Завідувач кафедри, куратори академічних груп
19. Аналіз та проведення підсумків виховної роботи викладачами кафедри Травень 2021 Колодій В.А.,

Матвійчук Б.В.

 

 1. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Участь у засіданнях Вченої ради та ректорату університету Впродовж семестру Касіяник І.П.
2 Участь у засіданнях Вченої ради факультету Впродовж семестру Члени Вченої ради факультету від кафедри
3 Куратори академічних груп Впродовж семестру Гарбар В.В.,

Лісовський А.С.,

Придеткевич С.С.,

Любинська І.Б.,

Касіяник І.П.,

Матуз О.В.,

Матвійчук Б.В.

4 Завідувач кафедри Впродовж семестру Касіяник І.П.
5 Заступники завідувача кафедри Впродовж семестру Придеткевич С.С.
6 Відповідальний за організацію НДР Впродовж семестру Лісовський А.С.
7 Відповідальний за профорієнтаційну роботу Впродовж семестру Касіяник І.П.
8 Відповідальний за сайт кафедри Впродовж семестру Придеткевич С.С.
9 Відповідальний за організацію виховної роботи Впродовж семестру Матвійчук Б.В.
10 Відповідальний за організацію методичної роботи Впродовж семестру Матуз О.В.
11 Відповідальний за організацію навчально-польової практики Впродовж семестру Любинська І.Б.
12 Відповідальний за організацію педагогічної та виробничої практики Впродовж семестру Любинська І.Б.
13 Секретар кафедри Впродовж семестру Малик О.Я.
14 Група аналізу Впродовж семестру Чернюк Г.В.,

Мендерецький В.В.,

Матвійчук Б.В.

 

 

 1. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ з/п Основні обговорювані питання Терміни проведення Позначки про виконання
ІІ семестр
1 1.       Затвердження плану роботи кафедри на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

2.       Затвердження графіків роботи лаборантів, графіки консультацій викладачів та графік контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти, графіки проведення відкритих занять викладачами та графік відвідування занять викладачів кафедри завідувачем  на 2021-2022 н.р.(II семестр).

3.       Інструктаж з техніки безпеки працівників кафедри.

4.       Обговорення якості діючих освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців, з метою їх оновлення і удосконалення на 2022-2023 н.р.

5.       Звіти про роботу кураторів академічних груп зі здобувачами вищої освіти у І семестрі 2021-2022 н. р.

6.       Розгляд планів кураторів на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

7.       Затвердження робочої програми І (дистанційного) туру Всеукраїнської олімпіади К-ПНУ ім. І. Огієнка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

8.       Про підсумки проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Географія».

9.       Різне.

Січень
2 1. Про якість написання курсових робіт здобувачами вищої освіти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та 014 Середня освіта (Біологія), а також ІІІ курсу спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

2. Про якість знань здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання.

3. Про зміну контингенту здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за 2021-2022 н.р. (І семестр).

4. Про розроблення нових та оновлення затверджених освітніх програм і внесення змін до навчальних планів.

5. Організація правової роботи та заходи із запобігання та протидії можливим проявам неправомірної вигоди на факультеті.

6. Про формування пропозицій щодо закріплення нормативних навчальних дисциплін (практик) та навчальних дисциплін самостійного вибору університету за кафедрою на 2022-2023 н.р.

7.Різне

 

Лютий

 

 

3

1.       Профілактика правопорушень серед здобувачів вищої освіти

2.       Затвердження плану проведення навчально-польових практик.

3.       Запобігання проявам хабарництва і корупції на кафедрі.

4.       Про результати виробничих практик здобувачів вищої освіти спеціальності 106 Географія групи денної форми навчання та здобувачів вищої освіти спеціальності 014Середня освіта (Географія) групи Geo1-B18 денної та заочної форми навчання.

5.       Про аналіз та узагальнення результатів ректорського контролю.

6.Різне.

Березень
4

 

 

1.       Поточна успішність та дисципліна здобувачів вищої освіти у IІ семестрі 2021-2022 н.р.

2.       Стан відвідування здобувачами вищої освіти и факультету навчальних занять та заходи щодо його поліпшення відповідно до «Положення про навчальну дисципліну здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».

3.       Різне.

 

Квітень
 

5

1.       Звіти кураторів академічних груп.

2.       Про рекомендацію кандидатур ___ здобувачів вищої освіти 4 курсу, спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія для отримання диплома бакалавра з відзнакою.

3.       Про результати самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

4.       Про виконання умов контракту ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Гарбара Владислава Васильовича.

5.       Про виконання умов контракту доцента кафедри географії та методики її викладання Чернюк Ганни Володимирівни.

6.       Про довідкову літературу для користування на атестації здобувачів вищої освіти з географії спеціальностей 014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія денної  та заочної форм навчання.

7.       Різне

 

Травень
 

6

1.       Про попередній розподіл навчального навантаження на 2022-2023 н.р.

2.       Звіт викладачів кафедри про навчально-методичну, наукову, виховну та міжнародну роботу за 2021-2022 н.р.

3.       Затвердження тематики курсових і дипломних робіт на 2022-2023 н.р.

4.       Про проведення первинного інструктажу зі здобувачами вищої освіти з безпеки життєдіяльності.

5.       Різне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

1.     Підсумки якості знань здобувачів вищої освіти з дисциплін кафедри за результатами атестації.

2.     Про контроль та організацію практик на кафедрі.

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ
№ з/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1 Оцінка ефективності системи лісокористування Хмельницької області асистент

Матуз О.В.

Січень
2 Гумусовий стан чорноземів типових Придністровської височини

 

к.геогр.н., ст. викладач

Лісовський А.С.

Лютий
3 Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України

 

асистент

Матвійчук Б.В.

Березень
4 Інтеграція освітньо-пізнавального маршруту «Історія Кам’янецьких скель» в систему освіти Кам’янець-Подільської громади к.геогр.н., доцент

Касіяник І.П.

Квітень
5 Періодичні явища у формуванні річкових заплав р. Жванчик к.геогр.н., ст. викладач

Гарбар В.В.

Травень

 

6 Сучасний стан та перспективи розвитку геомоніторингу к.геогр.н., ст. викладач

Придеткевич С.С.

Червень

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВІ
№ з/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1  

Зовнішня освітня міграція в Україні

Колектив

кафедри

Січень
2 Земельні ресурси Хмельницької області Колектив

кафедри

Лютий
3 Стан і сучасні тенденції функціонування малих підприємств на території Хмельницької області Колектив

кафедри

Березень
4 Геоморфологічні процеси формування ландшафтних урочищ «Сипучих Скель» в долині р. Нічлава Колектив

кафедри

Квітень
5 Геотуристичний потенціал Подільських Товтр Колектив

кафедри

Травень
6 Умови ефективного використання акваторії пониззя р. Тернави у контексті збалансованого розвитку Китайгородської ОТГ Колектив

кафедри

Червень

 

 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
№ п/п Форма Учасники

(прізвище, ініціали)

Терміни проведення Позначка про виконання
1 2 3 4 5

  

 1. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ
№ п/п Розділ Назва Підстава для змін
1 2 3 4

  

 1. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата Зміст зауважень Підпис
1 2 3

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

географії та методики її викладання

на 2021/2022 навчальний рік

І семестр

 1. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 9 чоловік, з них:

Зав. кафедри Кількість штатних одиниць Погодинний фонд Примітка
Професор Доцент Ст. викладач Професорів Доцентів Ст. викладачів Асистентів Викладачів Разом
1 1 2 4 2 9 2

 

1. Доцент Кандидат геогр. наук Завідувач кафедри Касіяник І.П.

 

2. Професор Доктор педагог. наук Мендерецький В.В.
3. Доцент Канд.геогр. наук Чернюк Г.В.
4. Старший викл. Канд.геогр. наук Придеткевич С.С.
5. Старший викл. Канд.геогр. наук Гарбар В.В
6. Старший викл. Канд.геогр. наук Лісовський А.С.
7. Старший викл. Любинська І.Б.
8. Асистент Матвійчук Б.В.
9. Асистент Матуз О.В.

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці.

На момент складання плану роботи кафедри:

штат НДС і НДЛ  ______­­­__ чоловік;

очних аспірантів _________ чоловік;

заочних аспірантів ________чоловік;

претендентів _____________ чоловік;

Разом по кафедрі _________ чоловік.

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 3046 години, з них за видами:

Семестр Читання лекцій Проведення практичних/семінарських Проведення лабораторних занять Проведення консультацій з навчальних дисциплін упродовж семестру Проведення екзаменаційних консультацій Керівництво  курсовими роботами (проектами) Проведення семестрових екзаменів Керівництво практикою Керівництво дипломними роботами (проектами), консультування студентів щодо їх написання Проведення захисту дипломних робіт (проектів)

 

 

 

 

 

ДЕК

Проведення атестації здобувачів вищої освіти у формі екзаменів Наукове керівництво аспірантами, здобувачами ступеня доктора філософії поза аспірантурою Наукове консультування доктора Разом
Усього за семестр 966 788 284 197 50 38 71 166 472 14 0 0 0 3046

 

1.4. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 44,1  кв. м, з них: навчальних лабораторій 2 кімнат площею 44,1 кв. м, лабораторій НДС ___________ кімнат площею _______________ кв. м.

 

 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Обговорення стану виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365), результатів моніторингу, питань щодо оновлення та акредитації освітніх програм, підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на засіданнях кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

2. Укладання/оновлення робочих навчальних програм навчальних дисциплін, інших складових комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін (КНМЗД) та/або силабусів навчальних курсів відповідно до чинних освітніх програм і навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей кафедри До

01.09.2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
3. Контроль за якістю навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі. Перевірка навчально-методичного забезпечення відповідних освітніх компонентів, викладання яких забезпечують науково-педагогічні працівники, які подали заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри
4. Оновлення відомостей про кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Розміщення необхідної інформації на сайті К-ПНУ та в ЄДЕБО. Контроль за дотриманням вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) Вересень 2021 р., упродовж  семестру Завідувач кафедри, гаранти освітніх програм
5. Моніторинг та перегляд освітніх програм університету відповідно до Положення про освітні програми в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція), затвердженого вченою радою університету 29 жовтня 2020 р, протокол № 10, за участю внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів та віддзеркалення цієї роботи на вебсторінці кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітніх програм
6. Оновлення та розміщення навчальних, навчально-методичних матеріалів на платформі MOODLE. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
7. Підвищення ефективності використання інноваційних форм і методів навчання в освітньому процесі. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
8. Планування видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчальної та навчально-методичної літератури у 2022 р. Грудень 2021-січень 2022 р. Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

9. Оголошення та проведення кафедрального етапу конкурсу „Викладач року“. Листопад – грудень

2021 р.

Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

10. Вивчати передовий досвід вчителів географів, проводити

профорієнтаційну роботу

Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
11. Систематично здійснювати контроль за відвідуванням студентами навчальних занять, організовувати відробки пропущених занять та незадовільних оцінок Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
12. Скласти графік роботи  лаборантів Серпень Лаборант кафедри
13. Скласти графік контролю самостійної роботи студентів, проведення консультацій Серпень-вересень

2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
14. Проводити науково-методичні семінари Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
15. Організовувати і проводити підготовку учнівської молоді МАН, олімпіад різних рівнів Згідно графіка Науково-педагогічні працівники кафедри

 

 1. НАУКОВА РОБОТА
№з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Координація підготовки та проведення наукових заходів на кафедрі Упродовж семестру Завідувач кафедри,

відповідальний за організацію НДР: Лісовський А.С.

2. Співорганізація/участь у заході Міжнародна науково-практична конференція «Подільські читання 2021» Жовтень

2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
3. Активізація роботи з опублікування наукових статей науково-педагогічних працівників кафедри у виданнях міжнародних науко-метричних баз, зокрема, Scopus, Web of Science  

Упродовж семестру

Завідувач кафедри

 

4. Сприяння організації видання збірників наукових праць викладачів, докторантів та аспірантів факультету Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., Лісовський А.С.
5. Організація роботи з надання платних послуг, які може надавати кафедра, із дотриманням відповідності Постанові Кабінету Міністрів №769 від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (пункт 2 – послуги у сфері наукової та науково-технічної діяльності)  

 

 

Постійно

Завідувач кафедри,

відповідальний за організацію НДР: Лісовський А.С.

6. Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку (розділ «Наукова робота») Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

7. Підготовка звіту про результати наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедри за 2021 р. Грудень, 2021 р. Відповідальний за організацію НДР: Лісовський А.С.
8. Забезпечувати  участь здобувачів вищої освіти у міжнародних, всеукраїнських, загально- університетських конференціях та конкурсах Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
9. Організація, проведення та контроль за роботою студентських наукових гуртків і проблемних груп,  залучення до їх діяльності здобувачів вищої освіти молодших курсів  

Упродовж семестру

Лісовський А.С.,

керівники

наукових гуртків і проблемних груп

10. Налагодження співпраці кафедри з науково-дослідними установами, іншими ЗВО щодо організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Боднарчук Т.Л., Лісовський А.С., завідувач кафедри
11. Організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та  інших закладів вищої освіти, які підвищують кваліфікацію на базі університету.  

Упродовж семестру

Завідувач кафедри

 

12. Прийом на стажування на базі кафедри науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти України. Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

13. Контроль за виконанням плану підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри

 

14. Організація проведення онлайн-презентацій міжнародних програм академічної мобільності, проєктів, фондів, організацій для здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Упродовж семестру Тютюнник О.С., завідувач кафедри.
15. Робота над створенням англомовної версії веб-сторінки кафедри та її інформаційної рекламної продукції кафедрах англійською мовою Упродовж семестру Тютюнник О.С., завідувач кафедри.
16. Розробка та удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

 

 

 

 

Упродовж семестру

Тютюнник О.С., науково-педагогічні працівники кафедри
17. Теми науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників кафедри географії та методики її викладання на 2021 р.
Регіональні механізми розвитку геотуризму в межах Подільського Придністер’я Упродовж семестру Касіяник І.П.
Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Упродовж семестру Мендерецький В.В.
Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Упродовж семестру Чернюк Г.В.
Антропогенне ландшафтознавсто: теорія і практика Упродовж семестру Придеткевич С.С.

 

Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Упродовж семестру Матвійчук Б.В.
Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Упродовж семестру Любинська І. Б.
Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Упродовж семестру Гарбар В.В.
Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля Упродовж семестру Лісовський А.С.
Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Упродовж семестру Матуз О.В.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1. Інформування науково-педагогічних працівників кафедри про нормативно-правові та розпорядчі документи в галузі вищої освіти. Упродовж семестру Завідувач кафедри
2. Організація та проведення засідань кафедри географії та методики її викладання Відповідно до планів роботи кафедри Завідувач кафедри
3. Уточнення обсягів навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на 2021-2022 н. р. Серпень

2021 р.

Завідувач кафедри
4. Затвердження індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників та її обліку на 2021-2022 н. р. Серпень

2021 р.

Завідувач кафедри
5. Організація роботи зі складання графіків проведення консультацій, контролю за самостійною та індивідуальною роботою здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти, проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками університету на I семестр 2021-2022 н. р.  

До

11.09.2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
6. Затвердження тематики, виконавців і наукових керівників кваліфікаційних робіт (проєктів) на 2021-2022 н. р. Вересень 2021 р. Завідувач кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри
7. Затвердження екзаменаційної документації, необхідної для належного проведення зимової екзаменаційної сесії. Листопад

2021 р.

Завідувач кафедри
8. Моніторинг стану дотримання на кафедрі Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365). Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітньо-професійних програм
9. Контроль за дотриманням графіків освітнього процесу на кафедрі, виконанням навчальних і робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти Упродовж семестру Завідувач кафедри
10. Виконання обов’язків кураторів академічних груп Упродовж семестру Куратори академічних груп
11. Організація освітнього процесу в умовах карантину за допомогою технологій дистанційного навчання, реалізація моделі змішаного навчання в університеті. За умови запровадження посилених протиепідемічних заходів Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

12. Моніторинг стану впровадження системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті та підготовка матеріалів для її оцінювання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти освітньо-професійних програм
13. Розміщення актуальної інформації про організацію освітнього процесу на вебсайті кафедри Упродовж семестру Придеткевич С.С.
14. Організація та проведення заходів з питань академічної доброчесності на факультеті. Упродовж семестру Гарбар В.В.
15. Організація роботи зі збирання, аналізу та врахування інформації (зокрема під час перегляду освітніх програм) щодо кар’єрного шляху випускників, які навчалися за відповідною освітньою програмою. Упродовж семестру Завідувач кафедри, гаранти ОПП,

куратори академічних груп

16. Аналіз успішності студентів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р., атестації здобувачів вищої освіти, їх обговорення на засіданні кафедри Серпень –вересень

2021 р.

Завідувач кафедри,

голови ЕК

17. Проведення вхідного контролю знань студентів І курсу ступеня вищої освіти „бакалавр“ та розроблення заходів щодо ліквідації прогалин у їх знаннях. Вересень –жовтень

2021 р.

Завідувач кафедри
18. Індивідуальна робота зі студентами, які мають низький рівень знань і вмінь з навчальної дисципліни. Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри
19. Аналіз поточної успішності здобувачів вищої освіти факультету на засіданнях кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри
20. Розроблення/оновлення тестових систем комп’ютерної перевірки знань студентів з дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти До

01.10.2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
21. Поповнення та оновлення банку ректорських контрольних робіт з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей факультету в модульному об’єктно-орієнтованому динамічному навчальному середовищі (MOODLE). До

01.11.2021 р.

Науково-педагогічні працівники кафедри
22. Аналіз успішності студентів денної та заочної форм здобуття вищої освіти за результатами атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти та обговорення їх результатів на засіданнях кафедри Січень –

лютий

2022 р.

Завідувач кафедри
23. Організація та проведення всіх видів практики відповідно до їх графіків проведення на 2021-2022 н. р. Відповідно до графіків практик Завідувач кафедри,

Любинська І.Б.,

керівники практики

24. Удосконалення та розроблення компетентнісно зорієнтованого навчально-методичного забезпечення практик здобувачів вищої освіти кафедри Упродовж семестру Завідувач кафедри,

Любинська І.Б.,

гаранти ОПП

25. Зміцнення зв’язків зі стейкхолдерами, керівниками підприємств, організацій, установ відповідного профілю шляхом залучення їх до розроблення програм практик та укладання договорів про співпрацю з метою проведення практики, виконання кваліфікаційних робіт (проєктів), а також для сприяння працевлаштуванню випускників. Упродовж семестру Любинська І.Б.,

гаранти освітньо-професійних програм

26. Організація атестації здобувачів вищої освіти на кафедрі. Забезпечення виконання вимог Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (зі змінами). Відповідно до графіків та розкладів роботи екзаменаційних комісій Завідувач кафедри,

голови екзаменаційних комісій

27. Затвердження планів профорієнтаційної роботи кафедри на 2021-2022 н. р. Серпень

2021 р.

Завідувач кафедри
28. Участь у профорієнтаційних заходах (зокрема днях відкритих дверей, ярмарках професій, «Школі молодого географа») Упродовж семестру Науково-педагогічні працівники кафедри, лаборанти кафедри
29. Надсилання листів-подяк директорам шкіл за підготовку здібних учнів, які стали студентами кафедри. Вересень

2021 р.

Куратори академічних груп
30. Керівництво науково-педагогічними працівниками кафедр університету науково-дослідницькими роботами учнів – членів Національного центру „Мала академія наук України“. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

31. Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з метою залучення їх до навчання на підготовчих курсах. Вересень –жовтень

2021 р.

Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

32. Проведення профорієнтаційної роботи серед випускників закладів загальної середньої освіти та закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, роз’яснення Правил прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2022 році. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

33. Залучення здобувачів вищої освіти до профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах освіти, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти, під час виробничої практики. Упродовж семестру Любинська І.Б.,

керівники практики,

куратори академічних груп

34. Розміщення актуальної інформації про університет у соціальних мережах. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

35.

 

Контроль та аналіз виконання науково-педагогічними та іншими працівниками факультету умов трудових договорів (контрактів), дотримання ними трудової та виконавської дисципліни. Упродовж семестру Завідувач кафедри
36. Наповнення та оновлення баз даних модуля „Навантаження кафедри“ в АС „Деканат“. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

лаборант кафедри

37. Доукомплектування бібліотечного фонду сучасними навчальними посібниками, підручниками з навчальних дисциплін, вивчення яких передбачено навчальними планами підготовки фахівців на 2021-2022 н. р. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

38. Поповнення інституційного репозитарію працями наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти кафедри. Упродовж семестру Завідувач кафедри,

науково-педагогічні працівники кафедри

39. Формування замовлень, затвердження переліку та передплата фахових періодичних видань на І півріччя 2022 року. Жовтень/

листопад

2021 р.

Завідувач кафедри
40. Ознайомлення випускників 2021 року, які здобули освіту за освітніми програмами спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, з Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти. Серпень –

вересень 2021 р.

Завідувач кафедри, куратори академічних груп
41. Проведення організаційних заходів (семінарів-тренінгів, презентацій підприємств та організацій роботодавців) з питань працевлаштування для здобувачів вищої освіти факультету. Упродовж семестру Завідувач кафедри
42. Забезпечення зворотного зв’язку з працевлаштованими випускниками, зокрема шляхом опитування випускників та роботодавців щодо якості наданих університетом освітніх послуг. Постійно Завідувач кафедри, куратори академічних груп
43.

 

Інформування здобувачів вищої освіти факультету про вакантні робочі місця в організаціях, установах, на підприємствах. Постійно Завідувач кафедри, куратори академічних груп

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 2 3 4
1. Організація виконання нормативно-розпорядчих документів з питань роботи зі студентською молоддю (виховна робота, гуманітарна освіта, дозвілля тощо). Упродовж семестру Куратори академічних груп
2. Планування роботи зі студентською молоддю (виховна робота, гуманітарна освіта, дозвілля, тощо) кафедри на I семестр 2021-2022 навчального року. Серпень 2021 р. Куратори академічних груп
3. Організація та проведення заходів з нагоди 2021-2022 навчального року. За окремим графіком Колодій В.А., куратори академічних груп
4. Організація ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вересень

2021 р.

Куратори академічних груп
5. Організація ознайомлення студентів, які проживають у гуртожитках К-ПНУ, з Положенням про користування гуртожитком Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вересень

2021 р.

Куратори академічних груп
6. Проведення тематичних виховних заходів, присвячених Дню Українського козацтва, Дню захисника України. Зустріч студентів з учасниками бойових дій на Сході України. Жовтень

2021 р.

Куратори академічних груп
7. Проведення тематичних бесід, виховних годин з нагоди Дня Гідності та Свободи. Листопад 2021 р. Куратори академічних груп
8. Участь у міських заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи. Листопад 2021 р. Куратори академічних груп
9. Проведення тематичних бесід, круглих столів до Дня пам’яті жертв голодомору. Листопад 2021 р. Куратори академічних груп
10. Організація тематичних екскурсій „Кам’янець-Подільський: історія та сучасність“, „Місто, в якому я навчаюся“. Вересень –жовтень 2021 р. Куратори

І курсу

11. Організація тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини України. Упродовж семестру Куратори академічних груп
12. Організація проведення круглих столів, тренінгів, бесід, майстер-класів для студентської молоді спільно з Кам’янець-Подільським відділенням поліції ГУНП в Хмельницькій області, Асоціацією юристів м. Кам’янця-Подільського, координаторами Всеукраїнської ініціативи „Активна громада“. Упродовж семестру Куратори академічних груп
13. Участь студентів-волонтерів в університетських, міських, обласних і всеукраїнських благодійних акціях, соціальних проєктах тощо. Упродовж семестру Куратори академічних груп
14. Організація благодійної акції „Подаруй бібліотеці книгу“, присвяченої Всеукраїнському дню бібліотек. Листопад

2021 р.

Куратори академічних груп
15. Організація та проведення фотовиставки „Університет очима студентів“, присвяченої 103 річниці з дня заснування К-ПНУ. Жовтень

2021 р.

Куратори академічних груп
16. Заходи з нагоди Дня студента. 17.11.2021 р Куратори академічних груп
17. Організація та проведення екологічних акцій. Упродовж семестру Куратори академічних груп
18. Проведення роз’яснювальної роботи зі студентами, які мають низький рівень мотивації до навчання, пропуски навчальних занять. Упродовж семестру Куратори академічних груп
19. Проведення круглих столів, тренінгів, бесід, майстер-класів для студентської молоді спільно з Кам’янець-Подільським міським центром зайнятості. Упродовж семестру Куратори академічних груп
20. Організація зустрічей з випускниками університету. Упродовж семестру Куратори академічних груп
21. Участь студентів у загальноуніверситетських спортивних заходах. Згідно з планом спортивно-оздоровчої роботи Куратори академічних груп
22. Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 01.12.2021 р. Куратори академічних груп
23. Забезпечення належного рівня підтримки здобувачів вищої освіти, зокрема у контексті питань, що стосуються:

–         організації навчання і викладання;

–         адміністративних питань (надання довідок тощо);

–         інформування з освітніх і позаосвітніх питань;

–         вирішення конфліктних ситуацій тощо.

Упродовж семестру Куратори академічних груп
24. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу студентів І курсів в умовах їх адаптації до навчання в університеті. Упродовж семестру Куратори І курсу
25. Організація роботи (тренінги, бесіди, заняття) з формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу, уміння розв’язувати (уникати) конфліктні ситуації, долати шкідливі звички, протидіяти насильству тощо. Упродовж семестру Куратори академічних груп
26. Моніторинг умов проживання студентів у гуртожитках К-ПНУ. Упродовж семестру Куратори академічних груп
27. Організація проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності студентів університету. 01-04.09.

2021 р.

Куратори академічних груп
28. Організація проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів університету. Упродовж семестру Куратори академічних груп
29. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення позанавчальних виховних заходів. Упродовж семестру Завідувач кафедри, куратори академічних груп
30. Проведення інструктажу для учасників освітнього процесу, інших працівників університету щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів. Упродовж семестру Завідувач кафедри, куратори академічних груп

 

 1. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 2 5 4
1 Участь у засіданнях Вченої ради та ректорату університету Впродовж семестру Касіяник І.П.
2 Участь у засіданнях Вченої ради факультету Впродовж семестру Члени Вченої ради факультету від кафедри
3 Куратори академічних груп Впродовж семестру Гарбар В.В.,

Лісовський А.С.,

Придеткевич С.С.,

Любинська І.Б.,

Касіяник І.П.,

Матуз О.В.,

Матвійчук Б.В.

4 Завідувач кафедри Впродовж семестру Касіяник І.П.
5 Заступники завідувача кафедри Впродовж семестру Придеткевич С.С.

 

6 Відповідальний за організацію НДР Впродовж семестру Лісовський А.С.
7 Відповідальний за профорієнтаційну роботу Впродовж семестру Касіяник І.П.
8 Відповідальний за сайт кафедри Впродовж семестру Придеткевич С.С.
Відповідальний за перевірку дипломних робіт магістрів на плагіат Листопад-грудень Гарбар В.В.

 

9 Відповідальний за організацію виховної роботи Впродовж семестру Матвійчук Б.В.
10 Відповідальний за організацію методичної роботи Впродовж семестру Матуз О.В.
11 Відповідальний за організацію навчально-польової практики Впродовж семестру Любинська І.Б.
12 Відповідальний за організацію педагогічної та виробничої практики Впродовж семестру Любинська І.Б.
13 Секретар кафедри Впродовж семестру Малик О.Я.
14 Група аналізу Впродовж семестру Чернюк Г.В.,

Мендерецький В.В.,

Матвійчук Б.В.

 

 

 1. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ п/п Основні обговорювані питання Терміни проведення Позначки про виконання
І семестр
1

 

 

 

1.       Про підготовку до навчального року (2021-22 н.р.).

2.       Розподіл кафедральних доручень.

3.       Розподіл навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри на 2021-2022 н.р.

4.       Затвердження та доповнення робочих програм дисциплін кафедри.

5.       Затвердження робочої групи для розробки пакетів комплексних контрольних робіт.

6.       Затвердження ККР (комплексних контрольних робіт) із екзаменаційних дисциплін на 2021-2022 н.р.

7.       Затвердження програм навчально-польових та педагогічних практик на 2021-2022 н.р.

8.       Затвердження графіку роботи лаборантів, графік консультацій науково-педагогічних працівників, графік контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти, графік проведення відкритих занять науково-педагогічними працівниками та графік відвідування занять завідувачем кафедри на 2021-2022 н.р. (I семестр).

9.       Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) та затвердження індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування) старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Любинську Інну Борисівну до Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка.

10.    Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності на кафедрі географії та методики її викладання (включно з інструкцією №110).

11.    Різне

Серпень
2 1.     Затвердження тематики, виконавців і наукових керівників курсових робіт на 2021-2022 н.р.

2.     Затвердження програм атестацій здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр».

3.     Затвердження плану роботи кафедри на І семестр 2021-2022 н.р.

4.     Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р., атестації здобувачів вищої освіти  у 2021 році.

5.     Затвердження планів кураторів академічних груп на І семестр 2021-2022 н.р.

6.     6. Стан трудової дисципліни здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр» спеціальностей 106 Географія та 014 Середня освіта (Географія).

7.     7. Результати вхідного контролю знань здобувачів вищої освіти перших курсів з профільних предметів.

8.     8. Затвердження роботи наукових гуртків та проблемних груп, їх наукових керівників та план роботи на 2021-2022 н.р.

9.     Різне.

Вересень
3 1.       Затвердження тематики, виконавців і наукових керівників кваліфікаційних робіт на 2021-2022 н.р.

2.       Стан попередньої підготовки до акредитації ОПП спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 Природничі науки у 2021-2022 н.р. з урахуванням затвердженого стандарту вищої освіти для спеціальності 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки від 16.06.2020.

3.       Обговорення якості діючих та перспективних освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців, з метою їх оновлення і удосконалення.

4.       Про організацію та результати навчально-польових практик у 2020-2021 н.р. і шляхи щодо їх удосконалення.

5.       Затвердження семестрових та атестаційних екзаменаційних білетів.

6.       Затвердження календарних планів та завдань до кваліфікаційної роботи здобувачів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання.

7.       Попередній захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

8.       Про дисципліни вільного вибору студента на 2022-2023 н.р.

9.       Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) Любинської Інни Борисівни, яка проходила стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

10.    Різне.

Жовтень
4 1.     Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Матуз Ольги Володимирівни.

2.     Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Матвійчука Бориса Валерійовича.

3.     Про виконання умов контракту старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Любинської Інни Борисівни.

4.     Про виконання умов контракту к.геогр.н., старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Придеткевича Станіслава Станіславовича.

5.      Про виконання умов контракту к.геогр.н., старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Лісовського Андрія Сергійовича.

6.     Про результати проходження педагогічної асистентської практики та виробничої педагогічної практики в основній (базовій) середній школі здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Географія).

7.     Про рекомендацію кандидатур здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» Geo1-М20 групи, спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форми навчання.

8.     Розгляд «Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» та знайомлення з ним здобувачів вищої освіти.

9.     Різне.

Листопад
5 1.      Висновок про роботу асистента кафедри географії та методики її викладання Матуз Ольги Володимирівни.

2.      Висновок про роботу асистента кафедри географії та методики її викладання Матвійчука Бориса Валерійовича.

3.      Висновок про роботу старшого викладача  кафедри географії та методики її викладання Любинської Інни Борисівни.

4.      Висновок про роботу к.геогр.н., ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Придеткевича Станіслава Станіславовича.

5.      Висновок про роботу к.геогр.н., ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Лісовського Андрія Сергійовича.

6.      Різне.

Грудень
6 1.    Підсумки проведення атестації здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форми здобуття вищої освіти.

2.    Звіт кафедри про наукову роботу за 2021 рік.

3.    Стан КНМЗ навчальних дисциплін та реалізованість їх в системі МООDLE (викладання яких здійснюється у 2021-2022 н.р.).

4.    Організація самостійної роботи студентів та заходи щодо її поліпшення.

5.    Різне.

Грудень

 

 

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ
№ з/п Тема доповіді Виконавці Терміни проведення

 

Особливості розвитку і функціонування будівельного комплексу Кам’янець-Подільського району асистент

Матуз О.В.

Вересень

2.

Специфіка проходження польової практики в умовах дистанційного навчання асистент

Матвійчук Б.В.

Жовтень

3.

Специфіка проходження педагогічної практики в умовах дистанційного навчання асистент Любинська І.Б.  

Листопад

 

4.

Проблеми класифікації ґрунтів к.геогр.н., ст. викладач

Лісовський А.С.

Грудень

 

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВІ
№ з/п Теми Виконавці Терміни проведення
1 2 3 4
1. Новітні види туризму на Поділлі Колектив кафедри Вересень
2. Географічні аспекти розвитку підприємництва в м. Хмельницькому Колектив кафедри Жовтень
3. Антропогенізація лісових ландшафтів Подільських Товтр Колектив кафедри Листопад
4. Ґрунтогенез Подільських Товтр Колектив кафедри Грудень

 

 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
№ п/п Форма Учасники

(прізвище, ініціали)

Терміни проведення Позначка про виконання
1 2 3 4 5
1. Планове підвищення кваліфікації  Любинська І.Б. з 13 вересня

по 25 жовтня 2021

 

 1. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ
№ п/п Розділ Назва Підстава для змін
1 2 3 4

 

 1. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата Зміст зауважень Підпис
1 2 2