Освітні компоненти вільного вибору здобувачів вищої освіти

Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в К-ПНУ

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2022-2023 навчальних рік (1 курс)

 

Вибіркові освітні компоненти

підготовки бакалавра

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Географія)

2 курс

Зовнішньоекономічна діяльність

Дистанційні методи навчання

Геологічна історія Землі

Географія населення

Квітникарство і фітодизайн

3 курс

Біологія рослин

Біологія тварин

Методика навчання біології та основ здоров’я

Дистанційні методи дослідження в географії

Географія населення

4 курс

Біологія людини

Генетика з основами молекулярної біології

Теорія еволюції з основами адаптогенезу

Цитологія з основами гістології

Методика навчання біології

Курсова робота з методики навчання біології

Дистанційні методи дослідження в географії

Геологічна історія Землі

Вибіркові освітні компоненти

підготовки бакалавра

галузі знань 10 Природничі науки

спеціальності 106 Географія

за освітньо-професійною програмою Географія

2 курс

Дистанційні методи дослідження в географії

Зовнішньоекономічна діяльність

Географія населення

Геологічна історія Землі

Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу

3 курс

Дистанційні методи дослідження в географії

Зовнішньоекономічна діяльність

Географія населення

Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу

4 курс

Прикладна фізична географія

Географія сільського господарства

Геологічна історія Землі

Дистанційні методи дослідження в географії

Біоіндикація

Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу

Вибіркові освітні компоненти

підготовки магістра

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальності 014 Середня освіта (Географія)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Географія)

Промислові тварини і зоокультура

Тайм менеджмент

Стратегічний менеджмент

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

на 2022-2023 навчальний рік

Назва дисципліни Палеогеографія
Ступінь вищої освіти бакалавр
Курс ІІ, ІІІ, ІV
Семестр 3,4,5,6,7,8
Обсяг кредитів ЄКТС 4/8
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

106 Географія,

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні практичні завдання, контрольні заходи / демонстрація, робота з наочністю, доповідь
Форма семестрового контролю екзамен, залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни –    здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;

 

–    здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань;

–    здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

Результати навчання –     визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових;

 

–     знати основні закони і положення генетики, теорії

еволюції;

˗          –    виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/

 

Назва дисципліни Геологічна історія Землі
Ступінь вищої освіти бакалавр
Курс ІІ, ІV
Семестр 3,4,8
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

106 Географія,

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні практичні завдання, контрольні заходи / демонстрація, робота з наочністю, доповідь
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни – здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у геосферах, взаємозв’язки  у  ландшафтах та  біогеоценозах;

 

– здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах;

– здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

Результати навчання – вміння пояснювати зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом природних і антропогенних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства;

 

-визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/

 

Назва дисципліни Біогеографія
Ступінь вищої освіти бакалавр
Курс ІІ, ІІІ, ІV
Семестр 3,4,5,6,7,8
Обсяг кредитів ЄКТС 4/8
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота, дискусії, проблемні завдання
Форма семестрового контролю екзамен, залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни –    здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у геосферах, взаємозв’язки у ландшафтах та біогеоценозах;

 

–    розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;

–    здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

Результати навчання – пояснює просторову географічну організацію географічної оболонки і географічного середовища на глобальному, регіональному і локальному рівнях;

 

– демонструвати знання закономірностей взаємодії живих організмів клітинної та неклітинної форми між собою, впливу різних чинників на живі організми та їхньої ролі у процесі трансформації речовини і енергії в біосфері;

– знати основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/

 

Назва дисципліни Географія населення
Ступінь вищої освіти бакалавр
Курс ІІ, ІІІ
Семестр 3,4,5,6
Обсяг кредитів ЄКТС 4/8
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

106 Географія,

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота, дискусії, проблемні завдання
Форма семестрового контролю екзамен, залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни – здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у Світі його регіонах та країнах;

 

– здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства;

– застосування знань з теорії, історії та методики суспільної географії як фундаментальної науки, сприяти формуванню у майбутніх фахівців з географії основних понять, категорій, законів і закономірностей територіальної організації суспільства, просторової диференціації природного середовища, населення та його господарської діяльності, розкрити сутність географічних процесів та явищ.

Результати навчання – знати та розуміти основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру географічної науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії розвитку географії;

 

– розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування;

– вміння пояснювати зміни, які відбуваються у географічного середовищі  під впливом антропогенних  і природних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства;

– збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/


Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

на 2022-2023 навчальний рік

Назва дисципліни Організація позакласної та позаурочної наукової роботи з географії
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота, дискусії, проблемні завдання
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни –    оволодіння знаннями та навиками зі складових дисциплін освітології: філософія освіти, історія освіти, освітня політика, освітнє право, управління освітою, економіка освіти, соціологія освіти, культурологія освіти;

 

–    здатність застосовувати знання в освітній професійній діяльності з урахуванням новітніх досягнень педагогіки, психології і географії;

–    здатність застосовувати сучасні методики та освітні технології в професійній діяльності для забезпечення якості навчально-виховного процесу з географії.

Результати навчання –    знати особливості розвитку сучасної педагогіки, психології та географічної науки;

 

–    знати і аналізувати основні методи і методики навчання і використовувати їх під час навчальної, наукової та виховної діяльності;

–    користуватися нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері педагогічної та наукової діяльності.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/
Назва дисципліни Розвиток географічних ідей
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота/демонстрація, робота з наочністю, доповідь, індивідуальні практичні завдання
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни – здатність до поглиблення теоретичних та практичних знань у галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей;

 

– здатність аналізувати напрямки розвитку сучасної педагогіки, психології та географії;

– здатність застосовувати для формування світоглядної позиції основні сучасні положення географічних наук стосовно структури, розвитку і функціонування основних процесів географічної оболонки.

Результати навчання – знати особливості розвитку сучасної педагогіки, психології та географічної науки;

 

– знати і аналізувати основні методи і методики навчання і використовувати їх під час навчальної, наукової та виховної діяльності;

– користуватися нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері педагогічної та наукової діяльності.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/
Назва дисципліни Шкільна наукова робота з географії
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни ˗       здатність до поглиблення теоретичних та практичних знань у галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей;

 

˗       здатність використовувати знання й практичні навички в галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей для педагогічних, психологічних і географічних досліджень;

˗       здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

Результати навчання ˗       уміння користуватися інформаційними джерелами та  застосовувати їх під час формування наукових та освітніх матеріалів, розробці наукових та  освітніх  проектів;

 

˗       – знання  основних методів і  методик навчання, використання  їх  під час  навчальної, наукової та виховної діяльності.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/
Назва дисципліни Географія транспорту
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни ˗       здатність до поглиблення теоретичних і практичних знань у галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей;

 

˗       здатність вирішувати проблем раціонального перетворення і розвитку природних і господарських комплексів, розміщення населення, оптимізації території і територіального планування.

Результати навчання ˗   уміння користуватися інформаційними джерелами та  застосовувати їх під час формування наукових та освітніх матеріалів, розробці наукових й освітніх проєктів.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/
Назва дисципліни Географічні основи ландшафтного проєктування
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни ˗       здатність до поглиблення теоретичних та практичних знань у галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей;

 

˗       здатність вирішувати проблем раціонального перетворення і розвитку природних і господарських комплексів, розміщення населення, оптимізації території і територіального планування.

Результати навчання ˗        уміння користуватися інформаційними джерелами і застосовувати їх під час формування наукових та освітніх матеріалів, розробці наукових та освітніх проєктів.
Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/
Назва дисципліни Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя географії
Ступінь вищої освіти магістр
Курс ІІ
Семестр 3
Обсяг кредитів ЄКТС 4
Мова викладання українська
Кафедра географії та методики її викладання
Перелік освітніх програм / спеціальностей, для яких пропонують вивчення навчальної дисципліни 014 Середня освіта (Географія),

 

для усіх освітніх програм/спеціальностей

Форми / методи проведення навчальних занять лекційні, практичні заняття, самостійна робота
Форма семестрового контролю залік
Перелік компетентностей, які будуть сформовані під час вивчення навчальної дисципліни ˗            здатність до поглиблення теоретичних і практичних знань у галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей;

 

˗            здатність використовувати знання й практичні навички в галузі освітніх та географічних наук і на межі предметних галузей для педагогічних, психологічних і географічних досліджень;

˗            здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

Результати навчання ˗            уміння користуватися інформаційними джерелами та  застосовувати їх під час формування наукових та освітніх матеріалів, розробці наукових та освітніх проєктів;

 

˗            уміння аналізувати основні методи і методики навчання і використовувати їх під час навчальної, наукової та виховної діяльності.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення https://geo.kpnu.edu.ua/predmety/dystsypliny-vilnoho-vyboru-studenta/
Покликання на вебсайт кафедри https://geo.kpnu.edu.ua/