Придеткевич Станіслав Станіславович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

Народився 13 січня 1985 року у с. Дерев’яне Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2007 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет (зараз – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років. З 2009 року працює на посаді асистента, а з 2015 р. – старшого викладача кафедри географії та методики її викладання природничо-економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З 2009 по 2013 рр. зарахований аспірантом кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Працював над дисертаційною роботою за темою «Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація та раціональне використання», яку успішно захистив 2015 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над науковою темою «Моніторинг натуральних та антропогенних геосистем».

 Сфера наукових інтересів – природнича географія і ландшафтознавство.

Науково-педагогічний працівник забезпечує викладання таких освітніх компонентів: загальне землезнавство, географія материків та океанів, ландшафтознавство,  географія світового господарства, географія та технології просторової організації сільського господарства, прикладна фізична географія.

Керівник  ландшафтної навчальної практики.

Основні праці:

Монографії:

 1. Денисик Г.І., Придеткевич С.С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля. Монографія. Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2017. 262 с.
 2. Касіяник І.П., Придеткевич С.С. Фізико-географічна характеристика та районування Поділля. Монографія [за ред. Балашова Л.С, Матвєєва М.Д, Любінської Л.Г., Касіяника І.П.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. С. 7–26.

Навчально-методичні видання:

 1. Касіяник І.П., Рибак І.П., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна картографія». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Апостроф», 2023. 40 с.
 2. Лісовський А.С., Матуз О.В., Придеткевич С.С., Гарбар В.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Географія населення». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Апостроф», 2023. 40 с.
 3. Мендерецький В.В., Лісовський А.С., Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання географії в закладах освіти». Кам’янець-Подільський : ТОВ «Апостроф», 2022, 44 с.
 4. Придеткевич С.С., Мисько В.З. Географія материків і океанів. Частина І. Загальний фізико-географічний огляд Євразії (конспекти лекцій). Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2021. 132 с.
 5. Чернюк Г.В., Мисько В.З., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з географії материків і океанів (географічна номенклатура). Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 82 с.
 6. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Географія рідного краю» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)) Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 36 с.
 7. Придеткевич С.С. Матуз О.В.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 48 с.
 8. Любинський О.І., Придеткевич С.С. Курс лекцій із загального землезнавства. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2019. 184 с.
 9. Любінська Л.Г., Чернюк Г.В., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із загального землезнавства (географічна номенклатура). Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф», 2019. 47 с.
 10. Любінська Л.Г. Придеткевич С.С. Методичні вказівки до проходження навчально-польової практики із загального землезнавства. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф» 2019. 38 с.

Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Придеткевич С.С. Зоорізноманіття наземних хребетних тварин садових ландшафтів Поділля // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. 2020. Вип. 5. С. 115–121. (Index Copernicus)

Статті у фахових виданнях України:

 1. Станіслав Придеткевич, Андрій Лісовський, Владислав Гарбар, Ольга Матуз. Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів Середнього Придністер’я / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Географія, 2022. Вип 3/4 (84/85). С. 46–51.
 2. Чернюк Г.В., Матвійчук Б.В., Матуз О.В., Придеткевич С.С. Науково-педагогічний рівень та методика ландшафтно-оціночних досліджень малих територій у кваліфікаційних (дипломних) роботах // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол. : С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. Випуск 28:  Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти. С. 138–142.
 3. Гарбар В.В., Лісовський А.С., Придеткевич С.С. Гумусовий стан рендзин (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Одеса, 2022. Т. 27. № 1 (40). С. 51–60.
 4. Лісовський Андрій, Гарбар Владислав, Придеткевич Станіслав. Географічні дослідження топонімів Хмельницької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль, 2022. Том 53 № 2. С. 10–18.
 5. Мендерецький В.В., Недільська У.І., Придеткевич С.С., Матвійчук Б.В.  Реалізація можливостей сучасних дидактичних концепцій при формування природничо-наукової компетентності здобувачів знань в умовах STEM-освіти // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27. С. 103–107.
 6. Мендерецький В.В., Мисько В.З., Придеткевич С.С. Прояви несприятливих географічних процесів в межах Смотрицького каньйону м. Кам’янця-Подільського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2021. № 1 (випуск 50). С. 36-46.
 7. Денисик Г.І., Придеткевич С.С. Сумісні дослідження антропогенних ландшафтів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2019. Вип. 31. № 3–4. С. 33–36.
 8. Любинський О.І. Любінська Л.Г., Придеткевич С.С. Сучасні кліматичні особливості Кам’янецького Придністер’я // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : СМП «Тайп», 2018. № 2. Вип. 45. С. 25–33.
 9. Любінська Л.Г., Любинський О.І., Придеткевич С.С., Вітвіцький Я.Й. Просторово-часовий аналіз функціонування Цибулівської ГЕС // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. Вінниця, 2018. Вип. 30. № 3–4. С. 52–59.

Статті та тези у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Матуз О.В., Придеткевич С.С., Лісовський А.С. Теоретико-методологічні засади конструктивно-географічних досліджень лісокористування Хмельницького обласного регіону // Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» [укладачі: Мацай Н. Ю., Кирпичова І. В., Березенко К. С.]. К. : «Талком», 2022.  56–60 с.
 2. Придеткевич С.С., Лісовський А.С., Матуз О.В., Горецька М.В. Динаміка хмарності Кам’янецького Придністер’я // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біо-тичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Петра Миколайовича Бучинського (8-9 грудня 2022 р., Кам’янець-Подільський) [Електронний ресурс] / [за заг. ред. Л. Г. Любін-ської]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський націо-нальний університет імені Івана Огієнка, 2022. С. 52-54.
 3. Придеткевич С.С. Фонові антропогенні ландшафти Хмельницького Придністер’я // Розвиток антропогенного ландшафтознавства у ХХІ сторіччі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) Вінниця, 2021. С. 49–52.
 4. Придеткевич С.С., Любинська І.Б. Зооценоз як складова чинників формування ландшафту // The VII th International scientific and practical conference «Topical issues of science and practice», November 02-06, 2020 London, Great Britain 2020. P. 170–173.
 5. Мисько В.З., Придеткевич С.С. Туристично-рекреаційні ресурси як важливий чинник розвитку сучасного туризму регіону (на прикладі національного природного парку «Подільські Товтри») // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). Тернопіль : Вектор, 2020. С. 252–264.
 6. Придеткевич С.С. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Кам’янецького Придністер’я // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття : наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за заг. ред. Г.А. Білецької. Хмельницький6 ХНУ, 2019. С. 195–196.
 7. Придеткевич С.С. Антропогенні ландшафти басейнової системи р. Тернава // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] : Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. С. 507–512.
 8. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Теоретичні основи використання екометричного методу у географічних дослідженнях природоохоронних територій // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини» до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, 23–25 травня, 2018 р.) / [Відповід. редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.б.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., проф. Матвєєв М.Д.]. Славута : Друкарня ТОВ «Каліграф», 2018. С. 162–165.

Автор і співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

E-mail: prydetkevych.stanislav@kpnu.edu.ua


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури