Силабуси

Силабуси

підготовки здобувачів вищої освіти

ступінь вищої освіти бакалавр

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

спеціальність 014 Середня освіта (Географія)

освітньо-професійна програма 014 Середня освіта (Географія)

 

1 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ООК 02

Іноземна мова

ООК 05

Фізична культура

ООК 06

Психологія

ООК 07

Педагогіка

ООК 09

Загальне землезнавство

ООК 10

Географія материків і океанів

ООК 13

Географія України

ООК 16

Краєзнавство і туристична робота в школі

ООК 18

Основи наукових досліджень

ООК 20

Спеціальні історичні дисципліни

ООК 22

Історія України

ООК 23

Історія світових цивілізацій

2 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ООК 01

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ООК 02

Іноземна мова

ООК 04

Соціально-правові студії

ООК 08

Основи медичних знань і безпека життєдіяльності

ООК 13

Географія України

ООК 15

Картографія та геоінформаційні технології в географії

ООК 19

Історична інформатика в освіті та науці

ООК 22

Історія України

ООК 23

Історія світових цивілізацій

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ВОК 01

Зовнішньоекономічна діяльність

ВОК 02

Дистанційні методи навчання

ВОК 03

Геологічна історія Землі

ВОК 04

Географія населення

ВОК 05

Квітникарство і фітодизайн

 

3 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Дисципліни загальної підготовки

ЗП 04

Соціально-політичні студії

ЗП 05

Філософія

Дисципліни професійної підготовки

ПП 03

Методика навчання географії

ПП 08

Суспільна географія

ПП 09

Регіональна економічна і соціальна географія

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ДВС 01

Біологія рослин

ДВС 02

Біологія тварин

ДВС 08

Методика навчання біології та основ здоров’я

ДВС 14

Дистанційні методи дослідження в географії

ДВС 15

Географія населення

4 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ПП 06

Ландшафтознавство

ПП 09

Регіональна економічна і соціальна географія

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ПП 21

Біологія людини

ПП 22

Генетика з основами молекулярної біології

ПП 23

Теорія еволюції з основами адаптогенезу

ПП 24

Цитологія з основами гістології

ПП 25

Методика навчання біології

ПП 32

Дистанційні методи дослідження в географії

ПП 33

Геологічна історія Землі

Силабуси

підготовки здобувачів вищої освіти

ступінь вищої освіти бакалавр

галузь знань 10 Природничі науки

спеціальність 106 Географія

освітньо-професійна програма Географія

 

2 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Освітні компоненти загальної підготовки
ООК 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ООК 02 Історія та культура України
ООК 03 Іноземна мова
ООК 04 Соціально-правові студії
ООК 05 Філософія
ООК 06 Фізична культура
Освітні компоненти професійної підготовки
ООК 07 Вступ до спеціальності
ООК 08 Геологія з основами геохімії
ООК 09 Загальне землезнавство
ООК 10 Ґрунтознавство та географія ґрунтів
ООК 11 Суспільна географія
ООК 12 Біогеографія
ООК 13 Картографія з основами топографії
ООК 14 Геоінформаційні технології в географії
ООК 15 Географія материків і океанів
ООК 16 Регіональна економічна і соціальна географія
ООК 17 Географія України
ООК 18 Метеорологія та кліматологія
ООК 19 Геофізика та геохімія ландшафту
ООК 20 Основи наукових досліджень
ООК 21 Геоекологія
ООК 22 Географія світового господарства
ООК 23 Геотуризм
ООК 24 Географічний менеджмент адміністративних таксонів
ООК 25 Математичні методи в географії
ООК 26 Географія та технології просторової організації сільського господарства
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
  Дистанційні методи дослідження в географії
  Зовнішньоекономічна діяльність
  Географія населення
  Геологічна історія Землі
  Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу

3 курс

 ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 02 Історія та культура України
ЗП 03 Іноземна мова
ЗП 04 Соціально-політичні студії
ЗП 05 Філософія
ЗП 06 Правознавство
ЗП 07 Фізична культура
Дисципліни професійної підготовки
ПП 01 Вступ до спеціальності
ПП 02 Геологія з основами геохімії
ПП 03 Загальне землезнавство
ПП 04 Ґрунтознавство та географія ґрунтів
ПП 05 Суспільна географія
ПП 06 Біогеографія
ПП 07 Картографія
ПП 08 Геоінформаційні технології в географії
ПП 09 Географія материків і океанів
ПП 10 Регіональна економічна і соціальна географія
ПП 11 Географія України
ПП 12 Метеорологія та кліматологія
ПП 13 Геофізика та геохімія ландшафту
ПП 14 Основи наукових досліджень
ПП 15 Геоекологія
ПП 16 Географія світового господарства
ПП 17 Математичні методи в географії
ПП 18 Географія та технології просторової організації сільського господарства
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
  Дистанційні методи дослідження в географії
  Зовнішньоекономічна діяльність
  Географія населення
  Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу

4 курс

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
Дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 02 Історія та культура України
ЗП 03 Іноземна мова
ЗП 04 Соціально-політичні студії
ЗП 05 Філософія
ЗП 06 Основи наукових досліджень
ЗП 07 Фізична культура
Дисципліни професійної підготовки
ПП 01 Геологія
ПП 02 Загальне землезнавство
ПП 03 Ґрунтознавство і географія ґрунтів
ПП 04 Топографія з основами геодезії
ПП 05 Природні ресурси і кадастр
ПП 06 Географія населення
ПП 07 Суспільна географія
ПП 08 Біогеографія
ПП 09 Картографія
ПП 10 Геоінформаційні технології в географії
ПП 11 Географія материків і океанів
ПП 12 Регіональна економічна і соціальна географія
ПП 13 Географія України
ПП 14 Метеорологія та кліматологія
ПП 15 Ландшафтознавство
ПП 16 Вступ до спеціальності
ПП 17 Геоекологія
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
  Прикладна фізична географія
  Географія сільського господарства
  Дистанційні методи дослідження в географії
  Геологічна історія Землі
  Біоіндикація
  Аналіз діяльності готельного та ресторанного бізнесу