Придеткевич Станіслав Станіславович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

Народився 13 січня 1985 року у с. Дерев’яне Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

У 2007 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний університет (зараз – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Науково-педагогічний стаж роботи – 10 років. З 2009 року працює на природничому факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на посаді асистента, а з 2015 р. – старшого викладача кафедри географії та методики її викладання.

З 2009 по 2013 рр. зарахований аспірантом кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Працював над дисертаційною роботою за темою «Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація та раціональне використання», яку успішно захистив 2015 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над науковою темою «Моніторинг натуральних та антропогенних геосистем».

 Сфера наукових інтересів – природнича географія і ландшафтознавство.

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: загальне землезнавство (014 Середня освіта (Географія, 106 Географія); ландшафтна екологія та геоінформаційні системи; географія материків та океанів (1 курс: 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія; 2 курс: 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); прикладна фізична географія (014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю); геомоніторинг та фенологічні спостереження в природі; антропогенне ландшафтознавство.

Керівник  ландшафтної навчальної практики та навчально-польової практики з краєзнавства. Туристичного походу.

Основні праці за останніх 5 років:

Монографії:

 1. Денисик Г.І., Придеткевич С.С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля. Монографія. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2017. – 262 с.
 2. Касіяник І.П., Придеткевич С.С. Фізико-географічна характеристика та районування Поділля. Монографія [за ред. Балашова Л.С, Матвєєва М.Д, Любінської Л.Г., Касіяника І.П.] – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 7-26.

Курси лекцій та методичні вказівки:

 1. Придеткевич С.С., Матуз О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Географія рідного краю» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія))  – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 36 с.
 2. Придеткевич С.С. Матуз О.В.  Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни  «Сучасні демографічні проблеми» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю) – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. – 48 с.
 3. Любинський О.І., Придеткевич С.С. Курс лекцій із загального землезнавства. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф» – 2019. – 184 с.
 4. Любінська Л.Г., Чернюк Г.В., Придеткевич С.С. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із загального землезнавства (географічна номенклатура). – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф» – 2019. – 47 с.
 5. Любінська Л.Г. Придеткевич С.С. Методичні вказівки до проходження навчально-польової практики із загального землезнавства. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «’Апостроф» – 2019. – 38 с.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Денисик Г.І. Сумісні дослідження антропогенних ландшафтів / Г.І. Денисик, С.С. Придеткевич // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2019. – Вип. 31. – № 3-4. – Вінниця, 2019. – С. 33-36.
 2. Любинський О.І. Сучасні кліматичні особливості Кам’янецького Придністер’я / О.І. Любинський, Л.Г. Любінська, С.С. Придеткевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : СМП «Тайп». – № 2. – Вип. 45. – 2018. – 25-33.
 3. Любінська Л.Г. Просторово-часовий аналіз функціонування Цибулівської ГЕС / Л.Г. Любінська, О.І. Любинський,  С.С. Придеткевич, Я.Й. Вітвіцький // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – 2018. – Вип. 30. – № 3-4. – Вінниця, 2018. – С. 52–59.
 4. Придеткевич С.С. Зоорізноманіття антропогенних ландшафтів Товтрового району / С.С. Придеткевич // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-204.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

 1. Придеткевич С.С. Антропогенні ландшафти басейнової системи р. Тернава / С.С. Придеткевич // Подільські читання. Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика [Електронне видання] / Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 9–11 жовтня, 2018 р., К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2018. – С. 507-512.
 2. Придеткевич С.С. Теоретичні основи використання екометричного методу у географічних дослідженнях природоохоронних територій / С.С. Придеткевич, О.В. Матуз // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду Хмельниччини» до 5-ї річниці Національного природного парку «Мале Полісся» (м. Славута, 23-25 травня, 2018 р.) / [Відповід. редактори: пров.н.с. Белінська М.М., д.б.н., проф. Якубенко Б.Є., к.б.н., проф. Матвєєв М.Д.]. – Славута : Друкарня ТОВ «Каліграф». – 2018. – С. 162–165.
 3. Придеткевич С.С. Географічні підходи у дослідженнях зооценозів антропогенних ландшафтів / С.С. Придеткевич // Подільські читання : збірник матеріалів Всеукр. наук. конф., 12-13 жовтня. – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка. – 2017. – С. 63-64.
 4. Придеткевич С.С. Антропогенні ландшафти Поділля як основа вертикального розподілу наземних хребетних тварин / С.С. Придеткевич // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання: унікальні об’єкти природи і суспільної сфери Поділля; регіональні особливості інтеграції економічних і соціальних напрямків їх розвитку як умова ефективного збереження» (м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016 р.) / [Відповід. редактори: проф. Матвєєв М. Д., проф. Любінська Л. Г., проф. Любинський О. І.]. – ТОВ «Друкарня Рута, 2016. – С. 157-160.
 5. Придеткевич С.С. Рекомендації до збереження видового різноманіття наземних хребетних тварин антропогенних ландшафтів Поділля / С.С. Придеткевич // Українська географія : сучасні виклики. Зб. Наук. Праць у 3-х т. – К. : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – 161–162.
 6. Придеткевич С.С. Загальні риси структури наземних хребетних тварин Західно-Подільського антропогенно-зооценотичного району / С.С. Придеткевич // Українська географія : наука і освіта : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю, до 25-ї річниці Незалежності України), м. Умань, 14-15 квітня 2016 р. / відп. Ред. О. В. Брацлавська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 147–150.
 7. Придеткевич С.С. Мікроосередки та їх вплив на збереження видового різноманіття тварин / С.С. Придеткевич // Географія, Екологія, Туризм : теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль : СМП «Тайп», 2015. – С. 121–123.

Ці та інші публікації автора на Google Scholar.

Автор і співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.