Касіяник Ігор Петрович

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та методики її викладання

Народився 3 вересня 1983 року у с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області.

У 2005 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію вчителя географії, біології, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи.

Науково-педагогічний стаж роботи – 13 років. З 2005 року працює на природничому факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на посаді асистента, старшого викладача, а з 2010 р. – доцента кафедри географії та методики її викладання.

З 2005 по 2009 рр. зарахований аспірантом кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Працював над дисертаційною роботою за темою «Еколого-географічний аналіз та оцінка земель на матеріалах Хмельницької області», яку успішно захистив 2010 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Працює над науковими темами «Палеогеографія Поділля силурійського періоду» та «Прикладні аспекти організації геотуризму в Подільському регіоні».

Сфера наукових інтересів – палеогеографія, ГІС і геотуризм.

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: вступ до спеціальності (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); палеогеографія; дешифрування космічних знімків та аерознімків; основи геополітики і географія зовнішньоекономічних зв’язків; геологія; географія рідного краю; природні ресурси і кадастр; геотуризм.

Основні праці за останніх 5 років:

Монографії:

  1. Касіяник І.П., Придеткевич С.С. Фізико-географічна характеристика та районування Поділля. Монографія [за ред. Балашова Л.С, Матвєєва М.Д, Любінської Л.Г., Касіяника І.П.] – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 7-26.

Курси лекцій та методичні вказівки:

  1. Касіяник І.П., Мисько В.З. Методика навчання географії (теоретичний аспект). Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»», 2017.–214 с.

Статті у фахових виданнях України:

  1. Любинська Л.Г., Любинський О.І., Касіяник І.П. Особливості сільськогосподарського землекористування в басейні річки Серет (на матеріалах Тернопільської області). // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія № 2 – Тернопіль: ТНПУ, 2018. – 314 с. (ст. 302-308).
  2. Касіяник І.П. Касіяник Л.В. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі Північного Поділля / І.П. Касіяник Л.В. Касіяник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 1.С. 14–24.
  3. Касіяник І.П. Касіяник Л.В. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі Північного Поділля / І.П.  Касіяник Л.В. Касіяник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія Екологія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Випуск 1.С. 14–24.
  4. Чернюк Г.В.,  Любинська І.Б., Касіяник І.П. Геліоресурси та сонячна радіація на території Хмельницької області. // Наукові записки Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія № 1 – Тернопіль: ТНПУ, 2015. – 314с. (ст. 212-219).

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. Чернюк Г.В., Любинська І.Б., Касіяник І.П., Мисько В.З. Диференціаія ландшафтних місцевостей Хмельницького Придністер᾿я за природокористуванням.// «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій».-Камянець-Подільський: друкарня «Рута», 2016. –с.237-242.
  2. Касіяник І.П. Наукова та освітня цінність Китайгородського відслонення / І.П. Касіяник, Л.В. Касіяник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання». – м. Кам’янець-Подільський, 3-5 листопада, 2016 – С. 84–87.
  3. Касіяник І.П. Літологічні та стратиграфічні чинники розвитку рельєфу долини Дністра в межах національного парку «Подільські Товтри» / І.П. Касіяник // Наукові засади прирдоохоронного мереджменту екосистем каньйонового Придністров’я: матеріали Другої міжнар. Наук. –практ. Конф., присвяч. 170-й річн. Публ. Праці Рудольфа Кнера, яка стала початком грунтовних палеонтологічних досл. Дністр. Каньйону (14 – 15 вер. 2017р, м. заліщики, Тернопільська обл,, Україна) / наук. Ред І.В. Скільський, О.К. Викірчак; М-во екології та природ. Ресурсів України, Нац. Природ. Парк «Дністровський каньйон» та ін. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 176 с.(0,16/2=0,03 авт.арк).
  4. Касіяник І.П.,  Матуз О.В. «Танатоценози евриптеридів в устівських верствах силурійських відкладів Поділля» / І.П. Касіяник, О.В. Матуз  Подільські читання : зб. Матеріалів Всеукр. Наук. Конф., 12 – 13 жовтня 2017 р. м. Кременець / за заг. Ред. О.І. Дух, Н.І. Цицюри. – Кременець: ВЦ КОГПА  ім. Тараса Шевченка.

Автор і співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури