Гарбар Владислав Васильович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

У 2013 році закінчив навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю «Географія» (ОКР «магістр») та здобув кваліфікацію географа, викладача географії.

У цьому ж 2013 році зарахований аспірантом на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона».

На посаді старшого викладача кафедри географії та методики її викладання працює з 2017 року.

Викладач забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: регіональна фізична географія України; біогеографія (3 курс 103 Науки про Землю, 4 курс 014.07 Середня освіта (Географія)); основи геоінформаційного програмування; геоінформаційні технології в географії (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); ґрунтознавство і географія ґрунтів (014 Середня освіта (Географія), 106 Географія); географія України, наукові проблеми географії.

Керівник комплексних фізико-географічних навчально-польових практик.

Основні праці

Монографії:

  1. Гарбар В. В., Позняк С.П. Рендзини Подільських Товтр. Монографія. Кам’янець-Подільський, Видавництво «Рута», 2017. – 192 с.

Статті у виданнях включених у міжнародні наукометричні бази:

  1. Harbar V. V. Genesis and properties of rendzinas in the Podilski Tovtry / V.Harbar, S. Poznyak // Polish Journal of Soil Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland., 2015, Vol. 48., № 2. – Р. 229–240. PL ISSN: 0079-2985., DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.229.

Статті у фахових виданнях України:

 

  1. Гарбар В. В. Карбонатність та процеси формування карбонатного профілю рендзин Подільських Товтр / В. В. Гарбар, А. С. Лісовський // Вісник Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка. – Сер. Геогр, 2017. – Вип. 51. – С. 88–98.
  2. Лісовський А. С. Гумусовий стан чорноземів типових Придністерського Поділля /  А. С. Лісовський, В. В. Гарбар // Вісник Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка. – Сер. геогр. 2017. – Вип. 51. – С. 204-214.
  3. Гарбар В. В. Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації / В. В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 40). – 2016. – С. 68–73.
  4. Гарбар В. В. Сучасні процеси фізичної деградації рендзин подільських товтр / В. В. Гарбар, А. С. Лісовський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Екологія. – 2016. – Вип. 1. – С. 14-24.
  5. Гарбар В. В. Фізична деградація рендзин (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр / В. В. Гарбар // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – Т. 20, Вип. 2. – 2015. – С. 74–83.

Статті у збірниках праць міжнародних та всеукраїнських конференцій:

  1. Гарбар В. В. Карбонатний профіль рендзин Подільських Товтр та процеси його диференціації / В. В. Гарбар, А. Оверченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання». – м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016. – С. 17–21.
  2. Гарбар В. В. Морфогенез рендзин (RENDZIC LEPTOSOLS) Подільських Товтр / В. В. Гарбар // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «Ґрунти і сучасність» Львів-Ворохта, 11‑13 вересня 2015 р.) – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 41–48.