План роботи кафедри

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

географії та методики її викладання

на 2019/2020 навчальний рік

ІІ семестр

  

 1. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
  • Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 11 чоловік, з них:
Зав. кафедри Кількість штатних одиниць Погодинний фонд Примітка
Професор Доцент Ст. викладач Професорів Доцентів Ст. викладачів Асистентів Викладачів Разом
1 1 3 4 3 11 1

 

1. Доцент Кандидат геогр. наук Завідувач кафедри Касіяник І.П.
2. Професор Доктор геогр. наук Погодинний фонд Назарук М.М.
3. Професор Доктор педагог. наук Мендерецький В.В.
4. Доцент Канд. геогр.наук Рибак І.П.
5. Доцент Канд.геогр. наук Чернюк Г.В.
6. Старший викл. Канд.геогр. наук Придеткевич С.С.
7. Старший викл. Канд.геогр. наук Гарбар В.В
8. Старший викл. Канд.геогр. наук Лісовський А.С.
9. Старший викл. Любинська І.Б.
10. Асистент Мисько В.З.
11. Асистент Матвійчук Б.В.
12. Асистент Матуз О.В.

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 2 одиниць.

На момент складання плану роботи кафедри:

штат НДС і НДЛ ___11____ чоловік;

очних аспірантів _________ чоловік;

заочних аспірантів ________чоловік;

претендентів _____________ чоловік;

Разом по кафедрі ___11_____ чоловік.

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 3270 години, з них за видами:

Семестр Читання лекцій Проведення практичних/семінарських Проведення лабораторних занять Проведення консультацій з навчальних дисциплін упродовж семестру Проведення екзаменаційних консультацій Керівництво  курсовими роботами (проектами) Проведення семестрових екзаменів Керівництво практикою Керівництво дипломними роботами (проектами), консультування студентів щодо їх написання Проведення захисту дипломних робіт (проектів)

 

 

 

 

 

ДЕК

Проведення атестації здобувачів вищої освіти у формі екзаменів Наукове керівництво аспірантами, здобувачами ступеня доктора філософії поза аспірантурою Наукове консультування доктора Разом
Усього зарік 966 836 336 283 48 60 59 679 40 0 16 0 0

 

3323

 

1.4. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 44,1  кв. м, з них: навчальних лабораторій 2 кімнат площею 44,1 кв. м, лабораторій НДС _______ кімнат площею _______ кв. м.

 

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Проводити навчально-методичну роботу спрямовану на підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів Викладачі кафедри Впродовж семестру
2 Здійснювати навчально-методичну роботу згідно індивідуальних планів викладачів, навчальних і робочих програм, затверджених радами університету та факультету Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Забезпечити навчальний процес літературою, посібниками, методичними розробками, текстами лекцій, планами лабораторних та практичних   занять Викладачі кафедри Впродовж семестру
4 Розроблення навчальних планів, робочих навчальних планів із зазначених освітньо-професійних програм Викладачі кафедри Березень-травень, 2020 р.
5 Впроваджувати у навчальний процес інноваційні технології Викладачі кафедри Впродовж семестру
6 Вивчати передовий досвід вчителів-географів, проводити профорієнтаційну роботу Викладачі кафедри Впродовж семестру
7 Систематично здійснювати контроль за відвідуванням студентами навчальних занять, організовувати відробки пропущених занять та незадовільних оцінок Викладачі кафедри Впродовж семестру
8 Скласти графік роботи   лаборантів Лаборанти кафедри Січень, 2020 р.
9 Скласти графік контролю самостійної роботи студентів Викладачі кафедри Січень-лютий, 2020 р.
10 Скласти графік проведення індивідуальної роботи Викладачі кафедри Січень-лютий, 2020 р.
11 Скласти графік проведення консультацій Викладачі кафедри Січень-лютий, 2020 р.
12 Акредитація освітніх програм бакалаврів спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю Гаранти освітніх програм, викладачі кафедри Лютий-березень, 2020 р.
13 Проводити методичні семінари Викладачі кафедри Впродовж семестру
14 Поповнення банку Інтернет-сервіс навчально-методичної та наукової літератури за фахом Лаборанти кафедри, викладачі кафедри Впродовж семестру
15 Організовувати і проводити підготовку учнівської молоді МАН, олімпіад різних рівнів Викладачі кафедри Згідно графіка
16 Систематично аналізувати навчальні плани та кожен рік надавати пропозиції робочим групам випускових кафедр щодо їх удосконалення. Здійснювати систематичний контроль за їх розробкою. Викладачі кафедри Впродовж семестру

 

 1. НАУКОВА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Розробити і затвердити план науково-дослідної роботи в 2020 р.
Урбоекологічна характеристика м. Кам’нець-Подільського Назарук М.М. Впродовж семестру
Регіональні механізми розвитку геотуризму в межах Подільського Придністер’я Касіяник І.П. Впродовж семестру
Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Мендерецький В.В. Впродовж семестру
Теорія і практика картографування природних комплексів і систем Рибак І.П. Впродовж семестру
Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Чернюк Г.В. Впродовж семестру
Туристично-рекреаційна інфраструктура Національного природного парку «Подільські Товтри» Мисько В.З. Впродовж семестру
Антропогенне ландшафтознавсто: теорія і практика Придеткевич С.С. Впродовж семестру
Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Матвійчук Б.В. Впродовж семестру
Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Любинська І. Б. Впродовж семестру
Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Гарбар В.В. Впродовж семестру
Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля  

 

Лісовський А.С. Впродовж семестру
Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Матуз О.В. Впродовж семестру
2 Наукова конференція викладачів, докторантів та аспірантів університету за підсумками НДР у 2019-2020 н.р. Викладачі кафедри Квітень, 2020 р.
3 Регіональна молодіжна конференція «Молоді дослідники – природі Поділля» Викладачі кафедри Квітень, 2020 р.
4 Наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2019-2020 н.р. Викладачі кафедри Квітень, 2020 р.
5 Проаналізувати участь кожного викладача кафедри у виконанні НДР та її ефективність. Вжити заходів по її удосконаленню. Викладачі кафедри Червень, 2020 р.
6 Забезпечувати  участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, загальноуніверситетських конференціях та конкурсах Викладачі кафедри Впродовж семестру

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Забезпечити активну участь всіх викладачів у громадських заходах в університеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
2 Організувати роботу  науково-методичного семінару кафедри Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Взяти участь у реалізації комплексного плану виховної роботи на 2019/2020 н. р. в університеті та факультеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
4 Виконання обов’язків кураторів академічних груп Куратори груп Впродовж семестру
5 Забезпечити якісний рівень написання курсових робіт Керівники робіт Впродовж семестру
6 Забезпечити студентів планами занять, тематикою рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт Викладачі кафедри Впродовж семестру
7 Організувати і провести на достатньому рівні виробничу практику Керівники практики Січень-березень, 2020 р.
8 Організувати і провести згідно навчального плану навчальну практику Керівники практики Травень-червень, 2020 р.
9 Участь у профорієнтаційних заходах (зокрема, днях відкритих дверей, ярмарках професій) Викладачі кафедри, лаборанти кафедри Впродовж семестру

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Скласти плани виховної роботи наставників академічних груп Куратори академічних груп Січень
2 Проводити виховні заходи, спрямовані на поліпшення культури поведінки студентів, їх громадської активності, дисциплінованості тощо, згідно плану роботи Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Контролювати стан відвідування занять студентами, їх поточну успішність Куратори академічних груп Впродовж семестру
4 Залучати студентів до всіх виховних заходів, що проводяться на факультеті та в університеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
5 Систематично проводити годину куратора Куратори академічних груп Впродовж семестру
6 Організувати студентів для проведення свята «Тиждень факультету» Викладачі кафедри Квітень-травень, 2020 р.
7 Аналіз та проведення підсумків виховної роботи викладачами кафедри Федорчук І.В.,

Матвійчук Б.В.

Травень, 2020 р.
8 Проведення комплексу заходів з профорієнтаційної роботи у навчальних закладах регіону та у школах області Викладачі кафедри Впродовж семестру
9 Організація і проведення виховних заходів під час проведення навчальних практик Керівники практик, куратори академічних груп Травень-червень, 2020 р.

 

 1. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Участь у засіданнях Вченої ради та ректорату університету Касіяник І.П. Впродовж семестру
2 Участь у засіданнях Вченої ради факультету Колектив кафедри Впродовж семестру
3 Куратори академічних груп Придеткевич С.С.

Лісовський А.С.

Матвійчук Б.В.

Мисько В.З.

Касіяник І.П.

Матуз О.В.

Гарбар В.В.

Любинська І.Б.

Впродовж семестру
4 Завідувач кафедри Касіяник І.П. Впродовж семестру
5 Заступники завідувача кафедри Придеткевич С.С. Впродовж семестру
6 Відповідальний за організацію НДР Лісовський А.С. Впродовж семестру
7 Відповідальний за профорієнтаційну роботу Мисько В.З. Впродовж семестру
8 Відповідальний за сайт кафедри Придеткевич С.С. Впродовж семестру
9 Відповідальний за організацію виховної роботи Матвійчук Б.В. Впродовж семестру
10 Відповідальний за організацію методичної роботи Матуз О.В. Впродовж семестру
11 Відповідальний за організацію навчально-польової практики Мисько В.З. Впродовж семестру
12 Відповідальний за організацію педагогічної практики Мисько В.З. Впродовж семестру
13 Секретар кафедри Бігняк О.П. Впродовж семестру
14 Група аналізу Рибак І.П.

Любинська І.Б.

Чернюк Г.В.

Мендерецький В.В.

Малик О.Я.

Впродовж семестру

 

 1. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ п/п Основні обговорювані питання Терміни проведення Позначки про виконання
ІІ семестр
1
 1. Затвердження плану засідання  кафедри на II семестр.
 2. Обговорення якості діючих освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців, з метою їх оновлення і удосконалення на 2020-2021 н.р.
 3. Звіти про роботу кураторів академічних груп зі студентами у І семестрі 2019-2020 н. р.
 4. Затвердження графіків роботи лаборантів, графіки консультацій викладачів та графік контролю самостійної роботи студентів, графіки проведення відкритих занять викладачами та графік відвідування занять викладачів кафедри завідувачем  на 2019-2020 н.р.(II семестр).
 5. Інструктаж з техніки безпеки працівників кафедри.
 6. Розгляд планів кураторів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
 7. Рекомендація до друку методичних вказівок до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рекреаційна географія»,  для студентів 3 курсу денної форми навчання, спеціальності 103 Науки про Землю к.г.н, ст. викладача Лісовського А.С., асистента Матуз О.В.
 8. Рекомендація до друку робочого зошита для практичних занять з дисципліни «Географія рідного краю»,  для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) к.г.н., доцента Касіяника І.П., асистента Матуз О.В.
 9. Рекомендація до друку робочого зошита для лабораторних занять з дисципліни «Рекреаційна географія»,  для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 103 Науки про Землю асистента Матуз О.В.
 10. Затвердження робочої програми І (дистанційного) туру Всеукраїнської олімпіади К-ПНУ ім. І. Огієнка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
 11. Про підсумки проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Географія».
 12. Різне.
Січень, 2020 р.
2
 1. Про якість написання курсових робіт студентами ІІ-ІV- курсу.
 2. Про якість знань студентів за результатами зимової екзаменаційної сесії на денній та заочній формах навчання.
 3. Про зміну контингенту студентів денної та заочної форм навчання за 2019-2020 н.р. (І семестр)
 4. Про розроблення нових та оновлення затверджених освітніх програм і внесення змін до навчальних планів.
 5. Про неправомірну вигоду.
 6. Різне.
 

Лютий, 2020 р.

 

 

3

 1. Профілактика правопорушень серед студентів.
 2. Затвердження плану проведення навчально-польових практик.
 3. Запобігання проявам хабарництва і корупції на кафедрі.
 4. Про результати виробничої практики студентів спеціальності 103 Науки про Землю групи NZ1-B16 денної форми навчання.
 5. Про результати педагогічної практики студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) групи Geo1-B16 денної та заочної форми навчання.
 6. Про результати виробничої педагогічної практики у профільній середній школі студентів спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання.
 7. Різне.
Березень, 2020 р.
4

 

 

 1. Поточна успішність та дисципліна студентів у IІ семестрі 2019-2020 н.р.
 2. Стан відвідування студентами факультету навчальних занять та заходи щодо його поліпшення відповідно до «Положення про навчальну дисципліну студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».
 3. Різне.
Квітень, 2020 р.
 

5

 1. Звіти кураторів академічних груп.
 2. Про рекомендацію кандидатур ___ студентів 4 курсу, спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю для отримання диплома бакалавра з відзнакою.
 3. Про результати самостійної роботи студентів.
 4. Про виконання умов контракту ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Гарбара Владислава Васильовича.
 5. Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Миська Володимира Зіновійовича.
 6. Про довідкову літературу для користування на державному екзамені з географії спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та 103 Науки про Землю денної  та заочної форм навчання.
 7. Різне
Травень, 2020 р.
 

6

 1. Про попередній розподіл навчального навантаження на 2020-2021 рр.
 2. Звіт викладачів кафедри про навчально-методичну, наукову, виховну та міжнародну роботу за 2019-2020 н.р.
 3. Про виконання умов контракту ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Гарбара Владислава Васильовича.
 4. Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Миська Володимира Зіновійовича.
 5. Затвердження тематики курсових і дипломних робіт на 2020-2021 н.р.
 6. Про проведення первинного інструктажу зі студентами з безпеки життєдіяльності.
 7. Про результати атестації студентів.
 8. Різне.
Червень, 2020 р.
 1. Підсумки якості знань студентів з дисциплін кафедри за результатами ДЕК.
 2. Про контроль та організацію практик на кафедрі.

 

 1. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ
№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1 Про підготовку інструктажу з техніки безпеки для різних видів занять (лабораторні, практичні, екскурсії тощо). Чорна О.Г. завідувач відділу охорони праці і техніки безпеки Січень, 2020 р.
2 Оптимізація освітнього контенту ОПП, що реалізуються на базі кафедри географії та методики її викладання на 2020-2021 н.р. Викладачі кафедри та представники професійної сфери зайнятості Лютий, 2020 р.
3 Удосконалення роботи наукових гуртків та проблемних груп спеціальностей «014 Середня освіта (Географія) та «103 Науки про Землю». Керівники проблемних груп/наукових гуртків Березень, 2020 р.
4 Досвід підготовки та видання навчально-методичних посібників на базі кафедри географії та методики її викладання Викладачі кафедри Квітень, 2020 р.
5 Організація та проведення  польової практики

 

«Обговорення відкритих занять викладачів»

Мисько В.З.

Викладачі кафедри та запрошені компетентні фахівці професійної сфери

Травень, 2020 р.
6 Про підсумки роботи кафедри за період 2019-2020 н.р. Касіяник І.П. Червень, 2020 р.

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВІ
№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1 «Транспортна інфраструктура як фактор розвитку малого бізнесу (на прикладі Хмельницької області)» Колектив кафедри Січень 28 січня 2020 р.
2 «Генезис чорноземів в межах Подільської височини» Колектив кафедри Лютий 21 лютого 2020 р.
3 «Подієвий туризм Кам’янець-Подільського району: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» Колектив кафедри Березень 24 березня 2020 р.
4 «Ефективні форми організації геотуризму в Подільському регіоні» Колектив кафедри Квітень 15 квітня 2020 р.
5 «Ритмічність формування каньйоноподібних долин на прикладі Смотрицького каньйону» Колектив кафедри Травень 15 травня 2020 р.
6 «Сучасний стан автодоріг Староушицького напрямку, як чинник розвитку зеленого туризму» Колектив кафедри Червень  25 червня 2020 р.

 

 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
№ п/п Форма Учасники

(прізвище, ініціали)

Терміни проведення Позначка про виконання
1. Планове підвищення кваліфікації Касіяник І.П. І етап (13.04-17.04)

ІІІ етап (11.11-13.11)

  

 1. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ
№ п/п Розділ Назва Підстава для змін

 

 1. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата Зміст зауважень Підпис

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ

географії та методики її викладання

на 2019/2020 навчальний рік

І семестр

  

 1. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
  • Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості 11 чоловік, з них:
Зав. кафедри Кількість штатних одиниць Погодинний фонд Примітка
Професор Доцент Ст. викладач Професорів Доцентів Ст. викладачів Асистентів Викладачів Разом
1 1 3 4 3 11 1

 

1. Доцент Кандидат геогр. наук Завідувач кафедри Касіяник І.П.

 

2. Професор Доктор геогр. наук Погодинний

фонд

Назарук М.М.
3. Професор Доктор педагог. наук Мендерецький В.В.
4. Доцент Канд. геогр.наук Рибак І.П.
5. Доцент Канд.геогр. наук Чернюк Г.В.
6. Старший викл. Канд.геогр. наук Придеткевич С.С.
7. Старший викл. Канд.геогр. наук Гарбар В.В
8. Старший викл. Канд.геогр. наук Лісовський А.С.
9. Старший викл. Любинська І.Б.
10. Асистент Мисько В.З.
11. Асистент Матвійчук Б.В.
12. Асистент Матуз О.В.

 

 • Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 2 одиниць.

 

На момент складання плану роботи кафедри:

штат НДС і НДЛ ___11____ чоловік;

очних аспірантів _________ чоловік;

заочних аспірантів ________чоловік;

претендентів _____________ чоловік;

Разом по кафедрі ___11_____ чоловік.

 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 3192 години, з них за видами:

 

Семестр Читання лекцій Проведення практичних/семінарських Проведення лабораторних занять Проведення консультацій з навчальних дисциплін упродовж семестру Проведення екзаменаційних консультацій Керівництво курсовими роботами (проектами) Проведення семестрових екзаменів Керівництво практикою Керівництво дипломними роботами (проектами), консультування студентів щодо їх написання Проведення захисту дипломних робіт (проектів)

 

 

 

 

 

ДЕК

Проведення атестації здобувачів вищої освіти у формі екзаменів Наукове керівництво аспірантами, здобувачами ступеня доктора філософії поза аспірантурою Наукове консультування доктора Разом
Усього за семестр 1020 872 260 252 70 18 91 99 488 22 0 0 0 3192

 

1.4. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 44,1 кв. м, з них: навчальних лабораторій 2 кімнат площею 44,1 кв. м, лабораторій НДС ___________ кімнат площею _______________ кв. м.

 

 1. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Проводити навчально-методичну роботу спрямовану на підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів Викладачі кафедри Впродовж семестру
2 Здійснювати навчально-методичну роботу згідно індивідуальних планів викладачів, навчальних і робочих програм, затверджених радами університету та факультету Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Забезпечити навчальний процес літературою, посібниками, методичними розробками, текстами лекцій, планами лабораторних та практичних занять Викладачі кафедри Впродовж семестру
4 Оновити навчально-методичні комплекси для навчальних дисциплін та створити навчально-методичні комплекси для нових навчальних дисциплін Викладачі кафедри Серпень-вересень, 2019 р.
5 Впроваджувати у навчальний процес інноваційні технології Викладачі кафедри Впродовж семестру
6 Вивчати передовий досвід вчителів географів, проводити профорієнтаційну роботу Викладачі кафедри Впродовж семестру
7 Систематично здійснювати контроль за відвідуванням студентами навчальних занять, організовувати відробки пропущених занять та незадовільних оцінок Викладачі кафедри Впродовж семестру
8 Скласти графік роботи лаборантів Лаборанти кафедри Серпень, 2019 р.
9 Скласти графік контролю самостійної роботи студентів Викладачі кафедри Серпень-вересень, 2019 р.
10 Скласти графік проведення індивідуальної роботи Викладачі кафедри Серпень-вересень, 2019 р.
11 Скласти графік проведення консультацій Викладачі кафедри Серпень-вересень, 2019 р.
12 Проводити методичні семінари Викладачі кафедри Впродовж семестру, 2019 р.
13 Поповнення банку Інтернет-сервіс навчально-методичної та наукової літератури за фахом Лаборанти кафедри, викладачі кафедри Впродовж семестру, 2019 р.
14 Організовувати і проводити підготовку учнівської молоді МАН, олімпіад різних рівнів Викладачі кафедри Згідно графіка

 

 1. НАУКОВА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Розробити і затвердити план науково-дослідної роботи в 2019 р.
Урбоекологічна характеристика м. Кам’янець-Подільського Назарук М.М. Впродовж семестру
Роль ранньо-силурійських відкладів у формуванні схилових ландшафтів Середнього Придністер’я Касіяник І.П. Впродовж семестру
Управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів природничого циклу Мендерецький В.В. Впродовж семестру
Теоретико-методологічні положення в інтерпретації геозображень Рибак І.П. Впродовж семестру
Аналіз розподілу кліматичних показників на території Хмельницької області (зокрема опадів) Чернюк Г.В. Впродовж семестру
Туристично-рекреаційна інфраструктура Національного природного парку «Подільські Товтри». Мисько В.З. Впродовж семестру
Геомоніторинг біотичних та абіотичних складових геосистем Хмельниччини Придеткевич С.С. Впродовж семестру
Суспільно-географічні дослідження малого підприємництва (на матеріалах Хмельницької області) Матвійчук Б.В. Впродовж семестру
Конструктивно-географічний аналіз і оцінка природних рекреаційних ресурсів на матеріалах Хмельницької області Любинська І. Б. Впродовж семестру
Генетико-географічні особливості ґрунтового покриву Подільських Товтр Гарбар В.В. Впродовж семестру
Чорноземи Хотинської височини Лісовський А.С. Впродовж семестру
Конструктивно-географічні підходи до оптимізації лісокористування Хмельницького обласного регіону Матуз О.В. Впродовж семестру
2 Забезпечувати участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, загальноуніверситетських конференціях та конкурсах Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Міжнародна науково-практична конференція Подільські читання:

Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика.

Хмельницький, 10-12 жовтня 2019 р.

Викладачі кафедри Жовтень, 2019 р.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Забезпечити участь всіх викладачів у громадських заходах в університеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
2 Організувати роботу науково-методичного семінару кафедри Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Взяти участь у реалізації комплексного плану виховної роботи на 2019/2020 н. р. в університеті та факультеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
4 Виконання обов’язків кураторів академічних груп Куратори груп Впродовж семестру
5 Забезпечити якісний рівень написання магістерських і курсових робіт Керівники робіт Впродовж семестру
6 Забезпечити студентів планами занять, тематикою рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт Викладачі кафедри Впродовж семестру
7 Організувати і провести виробничу практику Керівники практики Впродовж семестру
8 Участь у профорієнтаційних заходах (зокрема днях відкритих дверей, ярмарках професій) Викладачі кафедри, лаборанти кафедри Впродовж семестру

 

 1. ВИХОВНА РОБОТА
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Скласти плани виховної роботи наставників академічних груп Куратори академічних груп Вересень
2 Проводити виховні заходи, спрямовані на поліпшення культури поведінки студентів, їх громадської активності, дисциплінованості тощо, згідно плану роботи Викладачі кафедри Впродовж семестру
3 Контролювати стан відвідування занять студентами, їх поточну успішність Куратори академічних груп Впродовж семестру
4 Залучати студентів до всіх виховних заходів, що проводяться на факультеті та в університеті Викладачі кафедри Впродовж семестру
5 Систематично проводити годину куратора Куратори академічних груп Впродовж семестру
6 Аналіз та проведення підсумків виховної роботи викладачами кафедри Федорчук І.В.

Матвійчук Б.В.

Грудень, 2019
7 Участь у семінарі «Адаптація студентів першого курсу до навчання в університеті» Куратори академічних груп Вересень, 2019
8 Організація для студентів І курсу екскурсії до музею університету на тему: «Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка на шляху інтеграції в європейський освітній простір» Куратори академічних груп І-го курсу Вересень, 2019 р.
9 Проведення комплексу заходів з профорієнтаційної роботи у навчальних закладах регіону та у школах області Викладачі кафедри Впродовж семестру
10 Організація і проведення виховних заходів під час проведення виробничих практик Керівники практик Згідно графіку виробничих практик

 

 1. ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ
№ п/п Вид робіт Обсяг Виконавці Терміни виконання Позначка про виконання
1 Участь у засіданнях Вченої ради та ректорату університету Касіяник І.П. Впродовж семестру
2 Участь у засіданнях Вченої ради факультету Колектив кафедри Впродовж семестру
3 Куратори академічних груп Придеткевич С.С.

Лісовський А.С.

Матвійчук Б.В.

Мисько В.З.

Касіяник І.П.

Матуз О.В.

Гарбар В.В.

Любинська І.Б.

Впродовж семестру
4 Завідувач кафедри Касіяник І.П. Впродовж семестру
5 Заступники завідувача кафедри Придеткевич С.С. Впродовж семестру
6 Відповідальний за організацію НДР Лісовський А.С. Впродовж семестру
7 Відповідальний за профорієнтаційну роботу Мисько В.З. Впродовж семестру
8 Відповідальний за сайт кафедри Придеткевич С.С. Впродовж семестру
9 Відповідальний за організацію виховної роботи Матвійчук Б.В. Впродовж семестру
10 Відповідальний за організацію методичної роботи Матуз О.В. Впродовж семестру
11 Відповідальний за організацію навчально-польової практики Мисько В.З. Впродовж семестру
12 Відповідальний за організацію педагогічної практики Мисько В.З. Впродовж семестру
13 Секретар кафедри Бігняк О.П. Впродовж семестру  

 

14 Група аналізу Рибак І.П.

Любинська І.Б.

Чернюк Г.В.

Мендерецький В.В.

Малик О.Я.

Впродовж семестру

 

 1. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ п/п Основні обговорювані питання Терміни проведення Позначки про виконання
І семестр
1
 1. Про підготовку до навчального року (2019-2020 н.р.).
 2. Розподіл кафедральних доручень.
 3. Розподіл навчального навантаження викладачам кафедри на 2019-2020 н.р.
 4. Затвердження та доповнення робочих програм дисциплін кафедри.
 5. Затвердження робочої групи для розробки пакетів комплексних контрольних робіт.
 6. Затвердження ККР (комплексних контрольних робіт) із екзаменаційних дисциплін на 2019-2020 н.р.
 7. Затвердження програм навчально-польових та педагогічних практик на 2019-2020 н.р
 8. Затвердження графіку роботи лаборантів, графік консультацій викладачів, графік контролю самостійної роботи студентів, графік проведення відкритих занять викладачами та графік відвідування занять викладачів кафедри завідувачем на 2019-2020 н.р.(I семестр).
 9. Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності на кафедрі географії та методики її викладання.
 10. Різне.
Серпень, 2019 р.
2
 1. Затвердження тематики, виконавців і наукових керівників курсових та дипломних робіт на 2019-2020 н.р.
 2. Затвердження програм державних іспитів.
 3. Затвердження плану роботи кафедри на І семестр 2019-2020 н.р.
 4. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р., атестації студентів у 2019 році.
 5. Затвердження планів кураторів академічних груп на І семестр 2019-2020 н.р.
 6. Розгляд плану профорієнтаційної роботи кафедри.
 7. Стан трудової дисципліни студентів.
 8. Результати вхідного контролю знань студентів перших курсів з профільних предметів.
 9. Розгляд положення про норми для планування й обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 10. Різне.
Вересень, 2019 р.
3
 1. Стан підготовки до акредитації ОПП спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), галузі знань 01 Освіта та 103 Науки про Землю, галузі знань 10 Природничі науки.
 2. Про організацію та результати навчально-польових практик у 2018-2019 н.р. і шляхи щодо їх удосконалення.
 3. Затвердження семестрових та державних екзаменаційних білетів.
 4. Затвердження календарних планів та завдань до дипломної роботи магістрантів денної та заочної форми навчання.
 5. Про дисципліни вільного вибору студента на 2020-2021 н.р.
 6. Про рекомендацію кандидатур студентів 2 курсу магістратури, Geo1-М18 групи, спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної форми навчання: Сташків М.О., Урбановську Г.В., Касіян Т.А., Осадців О.І., Сахобієву Л.Ю., Жука П.П., Дутку Н.І. для отримання диплома магістра з відзнакою та студентів 2 курсу магістратури, Geo1-М18z групи, спеціальності 014 Середня освіта (Географія) заочної форми навчання: Граневської Ю.С., Холодюк Н.В., Сушириби Т.А. для отримання диплома магістра з відзнакою.
 7. Різне:
Жовтень, 2019 р.
4
 1. Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Матуз Ольги Володимирівни.
 2. Про виконання умов контракту асистента кафедри географії та методики її викладання Матвійчука Бориса Валерійовича.
 3. Про виконання умов контракту старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Любинської Інни Борисівни.
 4. Про виконання умов контракту к.г.н., старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Придеткевича Станіслава Станіславовича.
 5. Про виконання умов контракту к.г.н., старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Лісовського Андрія Сергійовича.
 6. Про результати проходження педагогічної (асистентської) практики студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Географія).
 7. Попередній захист дипломних робіт студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Географія).
 8. Про підготовку до студентської олімпіади з географії.
 9. Рекомендації до друку робочого зошита для практичних робіт з дисципліни «Географія України» (частина 1) для студентів 1-2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта (Географія) освітньо-професійна програма Середня освіта (Географія) додаткова спеціальність Середня освіта (Біологія) та спеціальності 106 Географія за освітньо-професійною програмою Географія.
 10. Розгляд «Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».
 11. Різне.
Листопад, 2019 р.
5
 1. Висновок про роботу асистента кафедри географії та методики її викладання Матуз Ольги Володимирівни.
 2. Висновок про роботу асистента кафедри географії та методики її викладання Матвійчука Бориса Валерійовича.
 3. Висновок про роботу старшого викладача кафедри географії та методики її викладання Любинської Інни Борисівни.
 4. Висновок про роботу к. геогр. н., ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Придеткевича Станіслава Станіславовича.
 5. Висновок про роботу к. геогр. н., ст. викладача кафедри географії та методики її викладання Лісовського Андрія Сергійовича.
 6. Різне.
Грудень, 2019 р.
6
 1. Підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти університету освітнього ступеня «магістр», спеціальності 014 Середня освіта (Географія) денної та заочної форми навчання.
 2. Звіт кафедри про наукову роботу за 2019 рік.
 3. Стан КНМЗ навчальних дисциплін та реалізованість їх в системі МООDLE (викладання яких здійснюється у 2019-2020 н.р.).
 4. Організація самостійної роботи студентів та заходи щодо її поліпшення.
 5. Різне.
Грудень, 2019 р.

 

 1. СЕМІНАРИ МЕТОДИЧНІ
№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1. «Розроблення та оновлення робочих програм дисциплін» Викладачі кафедри, представники академічних груп та запрошені компетентні фахівці професійної сфери Вересень, 2019 р.
«Особливості підготовки учнів ЗОШ до участі в географічних конкурсах» Касіяник І.П.

Матвійчук Б.В.

2. «Ознайомлення з навчальною програмою школярів 11-го класу: переваги та недоліки » Матуз О.В.

Любинська І.Б.

Жовтень, 2019 р.
3. «Підготовка та видання навчально-методичної літератури для забезпечення навчальних

дисциплін»

Викладачі кафедри Впродовж семестру
4. «Обговорення відкритих занять викладачів» Викладачі кафедри та запрошені компетентні фахівці професійної сфери Грудень, 2019 р.

 

 1. СЕМІНАРИ НАУКОВІ
№ п/п Теми Виконавці Терміни проведення Позначка про виконання
1. «Ландшафтно-екологічна оптимізація системи лісокористування Хмельницької області» Колектив кафедри Вересень 26 вересня, 2019
2. «Еколого-географічні аспекти функціонування водосховищ малих ГЕС» Колектив кафедри Жовтень 25 жовтня, 2019
3. «Природні туристично-рекреаційні ресурси Середнього Придністер’я» Колектив кафедри Листопад 20 листопада, 2019
4. «Проблеми збереження ландшафтного різноманіття Кам’янецького Придністер’я» Колектив кафедри Грудень 21 грудня, 2019

 

 1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
№ п/п Форма Учасники

(прізвище, ініціали)

Терміни проведення Позначка про виконання
1. Планове підвищення кваліфікації Не передбачено

 

 1. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ
№ п/п Розділ Назва Підстава для змін

 

 1. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата Зміст зауважень Підпис