Лісовський Андрій Сергійович

Лісовський Андрій Сергійович

Асистент кафедри географії та методики її викладання.

Народився 17 грудня 1987 року в селі Андріївка, Чемеровецького району, Хмельницької області.

У 2011 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

Науково-педагогічний стаж роботи – 1 рік. З 2014 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на природничому факультеті на посаді асистента кафедри географії та екології.

            В 2011 році вступив до аспірантури на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю  11.00.05 – «біогеографія та географія ґрунтів».

13 листопада 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Чорноземи типові Придністерського Поділля».

           Викладач з дисциплін: геологія, краєзнавство і туризм, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, ґрунтознавство, сучасні проблеми фізичної та суспільної географіїї, рекреаційна географія, палеогеографія, геологія з основами геоморфології, екологічна картографія, біосферологія, геоінформаційні технології в географіїї, історична географія, кадастр та оцінка земель, методика застосування ком’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу, вступ до спеціальності географія, навчально-польових практик з краєзнавства і туризм та ґрунтознавства.

Основні праці:

  1. Лісовський А. С. Вплив рельєфу на географію чорноземів Придністерського Поділля / А. С. Лісовський // – Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Спеціальний випуск. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (випуск 32). – 2012. – С. 51–55.
  2. Лісовський А. С. Морфогенез чорноземів типових Придністерського Поділля  / А. С. Лісовський // – Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Вип. 44. – С. 170–177.
  3. Лісовський А. С. Фізичні властивості чорноземів типових Придністерського Поділля / А. С. Лісовський // – “Геополітика і геодинаміка регіонів”. – 2014 Том 10. Вип. 1. – С. 700–705.
  4. Лисовский А. С. Валовой химический состав агрочерноземов типичных Приднестровского Подолья / А. С. Лисовский // – Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / [под. ред. В. В. Иванова]. – Курск : Ред. журн. научн. публик. аспир. и доктор., 2014 г. – № 3 (93) – С. 231–236.
  5. Лисовский А. С. Физико-химические свойства агрочерноземов типичных (HAPLIC CHERNOZEMS) Приднестровского Подолья / А. С.  Лисовский  // – Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / [под. ред. В. В. Иванова]. – Курск : Ред. журн. научн. публик. аспир. и доктор., 2014 г. – № 9 (99) – С. 89–92.
  6. Лісовський А. С. Структурно-агрегатний стан чорноземів типових Придністерського Поділля / А. С. Лісовський // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків: ТОВ “Смугаста типографія”, 2014. – С. 137–139.
  7. Лісовський А. С. Роль чинників ґрунтотворення у формуванні чорноземів типових Придністерського Поділля. / А. С. Лісовський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – Луцьк. – №11 (288). –2014 р. – С. 52–57.
  8. Лісовський А. С. Оптична щільність гумусових кислот чорноземів типових Придністерського Поділля / А. С. Лісовський //. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «Грунти і сучасність». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015.– Вип. 5. – С. 130–136.

Автор і співавтор понад 10 наукових та навчально-методичних публікацій.