Гарбар Владислав Васильович

кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії та методики її викладання

У 2013 році закінчив навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка за спеціальністю «Географія» (ОКР «магістр») та здобув кваліфікацію географа, викладача географії.

У цьому ж 2013 році зарахований аспірантом на кафедру ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, використання, охорона».

На посаді старшого викладача кафедри географії та методики її викладання працює з 2017 року.

Викладач з дисциплін: геоінформаційні технології в географії, організація туристичної діяльності. Керівник комплексних фізико-географічних навчально-польових практик.

Основні праці:

 1. Гарбар В. В. Історія вивчення рендзин Подільських Товтр. / В. В. Гарбар, С. П. Позняк // «Історія української географії. Всеукраїнський науково‑теоретичний часопис», ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – Випуск, 2 (29). – С. 47–52.
 2. Гарбар В. В. Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації / В. В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (випуск 40). – 2016 – С. 68–73.
 3. Harbar V. V. Genesis and properties of rendzinas in the Podilski Tovtry / V.Harbar, S. Poznyak // Polish Journal of Soil Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland., 2015, Vol. 48., № 2. – Р. 229–240. PL ISSN: 0079-2985., DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.229.
 4. Гарбар В. В. Фізична деградація рендзин (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр / В. В. Гарбар // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. – Т. 20, Вип. 2. – 2015 – С. 74–83.
 5. Гарбар В. В. Чинники ґрунтотворення рендзин Подільських Товтр / В. В. Гарбар // «Геополітика і екогеодинаміка регіонів» Науковий журнал. 2014., Том 10., Вип. 1. – С. 445–449.
 6. Позняк С. П. Рендзини (Rendzic Leptosols) Подільських Товтр / С. П. Позняк, В. В. Гарбар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 2 (випуск 37). – 2014 – С. 22–27.
 7. Гарбар В. В. Літолого-генетичні особливості формування рендзин Подільських Товтр / В. В. Гарбар, С. П. Позняк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присв’яченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – м. Кам’янець-Подільський, 23‑25 вересня, 2014 – С. 128–129.
 8. Гарбар В. В. Морфогенез рендзин (RENDZIC LEPTOSOLS) Подільських Товтр / В. В. Гарбар // Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць міжнародного наукового семінару: «Ґрунти і сучасність» Львів-Ворохта, 11‑13 вересня 2015 р.) – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 5. – С. 41–48.
 9. Гарбар В. В. Морфогенетичні особливості рендзин Подільських Товтр / В. В. Гарбар // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 22–24.
 10. Гарбар В. В. Некоторые особенности генезиса рендзин Подольских Толтр /В. В. Гарбар // Материалы Международной научной конференции XVII Докучаевские молодежные чтения «Новые вехи в развитии почвоведения: современные технологии как средства познания» / Под ред. Б. Ф. Апарина. – СПб.: Издательский дом С.‑Петербургского государственного университета, 2014. – С. 121–123.
 11. Гарбар В. В. Карбонатний профіль рендзин Подільських Товтр та процеси його диференціації / В. В. Гарбар, А. Оверченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Подільські читання». – м. Кам’янець-Подільський, 3–5 листопада, 2016. – С. 17–21.
 12. Гарбар В. В. Рендзини Подільських Товтр. Монографія Кам’янець-Подільський, Видавництво «Рута», 2017 . – 192 с.